Έλληνες άνδρες και γυναίκες σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης αμοίβονται πάντα σχεδόν το ίδιο

Στην Ελλάδα, κάποια ανειδίκευτα επαγγέλματα όπως αυτά των υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών και των πωλητών ή των υπαλλήλων λογιστηρίου και τήρησης λογιστικών βιβλίων, η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων είναι μικρή. Εδώ μάλιστα οι γυναίκες κερδίζουν περισσότερα από τους άνδρες, αλλά μόνο εν μέσω της καριέρας τους ως απασχολούμενες στην εξυπηρέτηση πελατών και στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Σε επαγγέλματα υψηλότερων δεξιοτήτων όπως είναι οι επιστήμες και η μηχανική οι διαφορές είναι το ίδιο μεγαλύτερες στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης σημειώνουν μια μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων όσο αυξάνονται τα χρόνια εμπειρίας.

Οι γυναίκες εργαζόμενες στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών κερδίζουν περισσότερα από τους άνδρες, έως ότου φτάσουν στο τέλος της καριέρας τους. Με 6 έως 10 χρόνια προϋπηρεσίας κερδίζουν 2% περισσότερα από τους άνδρες και με 11 έως 20 χρόνια εμπειρίας 3% περισσότερα. Μετά όμως από 20 χρόνια καριέρας, εμφανίζεται μια διαφορά 8% υπέρ των ανδρών. Οι γυναίκες στις θέσεις υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών κερδίζουν 3% περισσότερα από τους άνδρες με 5 χρόνια προϋπηρεσίας και 3% πρισσότερα με εμπειρία από 11 έως και 20 χρόνια. Οι άνδρες σε λογιστικά επαγγέλματα κερδίζουν ελαφρώς περισσότερα από τις γυναίκες, αν και η εξαίρεση βρίσκεται στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία 11 με 20 χρόνια, όπου οι γυναίκες κερδίζουν 1% περισσότερο από τους άνδρες.

Η μεγαλύτερη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων (22%) έχει καταγραφεί στους εργάτες ορυχείων και κατασκευών με 6 έως 10 χρόνια εμπειρία. Τα επαγγέλματα των επιστημόνων και των μηχανικών παρουσιάζουν την υψηλότερη γενικά διαφορά στη μισθοδοσία υπέρ των ανδρών, με μέσο όρο το 14%. Οι μισθοί των ανδρών και των γυναικών διαφέρουν επίσης σημαντικά για επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης. Η διαφορά αυξάνεται με την εμπειρία, καθώς κυμαίνεται από 7% για επαγγελματίες με λιγότερα από 5 χρόνια εμπειρίας έως το 22% για όσους έχουν εμπειρία από 11 έως 20 χρόνια. Οι επαγγελματίες επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν μια διαφορετική εξέλιξη στους μισθούς. Η διαφορά υπέρ των ανδρών είναι υψηλότερη στην αρχή της καριέρας τους (23%), αλλά πέφτει στο 5% με τα 11 έως 20 χρόνια εμπειρίας. Οι γυναίκες που είναι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων αντιμετωπίζουν επίσης μεγαλύτερη μισθολογική διαφορά στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους, η οποία μισθολογική διαφορά σταθεροποιείται στη συνέχεια στο 9% για όσες έχουν περισσότερα από 20 χρόνια προϋπηρεσίας.

Από πού προέρχεται η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων;

Ως μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων νοείται η άνιση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας η οποία εκτελείται με τις ίδιες δεξιότητες και προσόντα. Η μισθολογική αυτή διαφορά είναι αποτέλεσμα της νοοτροπίας και των πρακτικών περί διαχωρισμού των φύλων. Οι νοοτροπίες και πρακτικές αυτές ενισχύουν άνισες ευκαιρίες ανάπτυξης για γυναίκες και άντρες, καθώς επίσης και αδικαιολόγητες διαφορές στις αποδοχές εντός των κατηγοριών εργαζομένων και επαγγελμάτων. Να σημειωθεί ότι η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων που απεικονίζεται παρακάτω αφορά μόνο τα επαγγέλματα και τους εργαζομένους που αναλύθηκαν.

Πίνακας 1. Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων για μεγάλες επαγγελματικές ομάδες στην Ελλάδα

Επάγγελμα Προϋπηρεσία σε έτη Άνδρας Γυναίκα Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων
Μέσος ακαθάριστος μισθός (€/ώρα) Μέσος ακαθάριστος μισθός (€/ώρα) % Διαφορά
Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 0-5 7.18 5.92 17.55%
6-10 8.76 7.78 11.19%
11-20 9.91 9.04 8.78%
Περισσότερα από 20 12.37 10.34 16.41%
Εκπαιδευτικοί 0-5 7.45 6.75 9.40%
6-10 9.06 8.54 5.74%
11-20 12.05 10.82 10.21%
Περισσότερα από 20 14.4 13.79 4.24%
Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 0-5 6.22 5.81 6.59%
6-10 8.9 7.75 12.92%
11-20 11.19 8.76 21.72%
Περισσότερα από 20 14.52 11.65 19.77%
Συνεργάτες επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 0-5 6.57 5.04 23.29%
6-10 7.47 6.81 8.84%
11-20 8.56 8.1 5.37%
Περισσότερα από 20 11.35 9.79 13.74%
Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 0-5 5.02 4.49 10.56%
6-10 6.81 5.5 19.24%
11-20 7.28 6.81 6.46%
Περισσότερα από 20 8.89 8.07 9.22%
Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 0-5 4.86 4.99 -2.67%
6-10 5.81 5.57 4.13%
11-20 6.60 6.81 -3.18%
Περισσότερα από 20 8.58 7.3 14.92%
Υπάλληλοι λογιστηρίου και τήρησης λογιστικών βιβλίων 0-5 5.28 5.01 5.11%
6-10 5.69 5.77 -1.41%
11-20 6.79 6.36 6.33%
Περισσότερα από 20 8.83 8.46 4.19%
Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 0-5 4.14 4.01 3.14%
6-10 4.8 4.9 -2.08%
11-20 5.00 5.15 -3.00%
Περισσότερα από 20 6.07 5.61 7.58%
Πωλητές 0-5 4.58 4.26 6.99%
6-10 5.29 5.29 0.00%
11-20 5.92 5.52 6.76%
Περισσότερα από 20 6.76 6.63 1.92%
Εργάτες ορυχείων, κατασκευών, παραγωγής και μεταφορών 0-5 4.58 4.26 6.99%
6-10 5.6 4.39 21.61%
11-20 5.9 5.75 2.54%
Περισσότερα από 20 6.04 5.8 4.0%

Πηγή 2011 ILOSTAT HIES - Κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης

Η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων βασίζεται σε μια σύγκριση των μέσων ακαθάριστων αποδοχών ανά φύλο, διαιρώντας τη διαφορά που προκύπτει με τον μέσο μισθό των αντρών. Όλες οι κατηγορίες εργαζομένων στον πίνακα έχουν τουλάχιστον 10 παρατηρήσεις τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Τι είναι το πρότζεκτ WITA-Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων;

Με τα Καινοτόμα Εργαλεία κατά της Μισθολογικής Διαφοράς μεταξύ των Δύο Φύλων – WITA GPG (Ιανουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2016) προσπαθούμε να συμβάλουμε σημαντικά στη μείωση της μεγάλης και συνεχιζόμενης μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το πρόγραμμα Επιχορήγης Δράσης PROGRESS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 4000004929. Μία από τις δραστηριότητές μας είναι να συγκρίνουμε τους μισθούς αντρών και γυναικών σε επίπεδο επαγγελματικών ομάδων και να δώσουμε τα αποτελέσματα για δημοσίευση στις εθνικές ιστοσελίδες WageIndicator όλων των 28 μελών της Ε.Ε. και της Τουρκίας, καθώς επίσης και τη διάδοσή τους μέσω δελτίων τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρότζεκτ WITA

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μισθολογική Διαφορά Μεταξύ των Δύο Φύλων στην Ελλάδα στο Mywage.org/Greece

loading...
 
 
 
Loading...