Δίκαιη Μεταχείριση

Ίση αμοιβή

Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Όταν χρησιμοποιείται σύστημα επαγγελματικής κατάταξης για τον καθορισμό των αμοιβών, το σύστημα πρέπει να βασίζεται σε κοινά κριτήρια για τους εργαζομένους άνδρες και γυναίκες και δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε διακρίσεις λόγω φύλου. Το Σύνταγμα της Ελλάδα προβλέπει επίσης ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, ανεξάρτητα από το φύλο τους ή οποιαδήποτε άλλη διάκριση.
Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης, το προσωπικό που συνδέονται με την εξέλιξη των μισθών πρέπει να σέβεται την αρχή της ίσης μεταχείρισης και την πρόληψη των διακρίσεων για λόγους φύλου ή οικογενειακής κατάστασης. (Άρθρο 22.1.b του Συντάγματος της Ελλάδα, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά το 2008? Το άρθρο 4 του Ν. 3896/2010? Το άρθρο 4 του Ν. 1414/1984

Απαγόρευση των διακρίσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματος, «όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και «Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Το άρθρο 116 του Συντάγματος προβλέπει επίσης ότι η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν συνιστά διάκριση λόγω φύλου και ότι η πολιτεία πρέπει να λάβει μέτρα για την εξάλειψη των ανισοτήτων που υφίστανται, ιδίως σε βάρος των γυναικών. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Συντάγματος, όλα τα άτομα που ζουν στην ελληνική επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.

Οι απαγορευμένος λόγος διάκρισης στην Ελλάδα είναι «φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, φύλου, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις (ή μη συμμετοχής), την οικογενειακή κατάσταση και την εγκυμοσύνη». (Ν. 3304/2005)

Ο Νόμος 3304/2005 έχει αντικατασταθεί από τον Νόμο 4443/2017. Εκτός από τους παραπάνω λόγους που προστατεύονται από τον νόμο, ο νέος νόμος προσθέτει τα ακόλουθα στον κατάλογο των προστατευμένων λόγων: χρόνια ασθένεια, καταγωγή, οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση και ταυτότητα ή χαρακτηριστικά φύλου. Ο νέος νόμος απαγορεύει επίσης οποιαδήποτε διάκριση λόγω συσχετισμού με άτομο/άτομα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται με τους προαναφερθέντες προστατευμένους λόγους. Παρομοίως, ο νέος νόμος απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση λόγω αντίληψης και αντιμετωπίζει την άρνηση παροχής κατάλληλου καταλύματος σε άτομο με αναπηρία ως μορφή διάκρισης.

Κατάλληλο κατάλυμα θεωρούνται οι «απαραίτητες και κατάλληλες τροποποιήσεις, οι οποίες υιοθετούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν την ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες, υπό τον όρο ότι κανένα από αυτά τα μέτρα δεν δημιουργεί υπερβολική ή αδικαιολόγητη επιβάρυνση για τον εργοδότη».

Ο Νόμος 4491/2017 απαγορεύει τη διάκριση λόγω ταυτότητας φύλου. Ο Νόμος ορίζει την «ταυτότητα φύλου» ως «τον εσωτερικό και προσωπικό τρόπο με τον οποίο ένα άτομο αισθάνεται σχετικά με το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο το οποίο έχει καταχωριστεί κατά τη γέννηση σύμφωνα με τα βιολογικά χαρακτηριστικά του.

Ίση μεταχείριση των γυναικών στην εργασία

Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το επάγγελμα / το επάγγελμα τους. Δεν μπόρεσε να βρεθεί περιοριστική νομοθεσία.

Οι κανονισμοί σχετικά με τη δίκαιη μεταχείριση στην εργασία

  • Νόμος 1414/1984 / Law 1414/1984
  • Σύνταγμα της Ελλάδα, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά το 2008 / Constitution of Greece, last revised in 2008
  • Νόμος 3896/2010 (ενημέρωση και την τροποποίηση του νόμου 3488/2006 / Law 3896/2010 (updating and amending the Law 3488/2006
  • Νόμος 3304/2005 / Law 3304/2005
loading...
 
 
 
Loading...