Ανήλικοι και Νεολαίας

Ελάχιστο όριο ηλικίας για την απασχόληση

Οι βασικές διατάξεις που προστατεύουν τα παιδιά και τα νεαρά άτομα ειναι ΑΚΤ 1837/1989, Προεδρικό Διάταγμα 62/1998 και η Υπουργική απόφαση Νο 130621 για την εργασία και τις δραστηριότητες που είναι απαγορευμένες για παιδία και νεαρά άτομα. Υπό τις συγκεκριμένες διατάξεις: νεαρά άτομα ηλικίας κάτω των 15 δεν πρέπει να προσληφθούν σε καμία δουλειά;ως εξαιρέσεις, η πρόσληψη παιδιών ηλικίας τουλάχιστον 3 χρονών επιτρέπεται σε πολιτιστικές ή παρόμοιες δραστηριότητες,που υπόκειται στην αποδόχή της απο τον αρμόδιο επιθεωρητή εργασίας, ο οποίος εκδίδει μια τέτοια άδεια αφού ζητηθεί απο τον εργοδότη, που υπόκεινται στους περιορισμούς των παραπάνω διατάξεων; η ημερήσια αμοιβή για τους ανήλικους δεν πρέπει να είναι κατώτερη από τον κατώτατο μισθό ενός ανειδίκευτου εργάτη υπό την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ); η εργασία των νεαρών ατόμων μεταξύ ηλικίας 15 και 18 υπόκεινται στην έκδοση του εγχειριδίου των ανηλίκων από τον αρμόδιο όργανο εργασία; και τουσ ανήλικους που δεν έχουν κλέισει το 16ο έτος της ηλικίας τους ή βρίσκονται ακόμα στο σχολείο δεν πρέπει να δουλεύουν παραπάνω από 6 ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα. Η νυχτερινλη εργασία και οι υπερωρίες απαγορεύονται για εργαζόμενους κάτω των 16 ετών. ( Άρθρο 1-8 του νόμου 1837/1989)

Ελάχιστος μισθός για επικίνδυνη εργασία

Ειδικές διατάξεις ισχύουν για την προστασία της υγείας, την ασφάλεια και την διαφθορά των παιδίων για την αποφυγή της παρενόχλησης και της εκμετάλλευσής τους.Ανήλικοι δεν θα πρέπει να προσλαμβάνονται σε επικίνδυνα (βαρέα ή ανθιυγιεινά) επαγγέλματα, και σε εργασίες που μπορεί να βλάψουν την ψυχική τους υγεία και γενικά να εμποδίσουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Η ελάχιστη ηλικία για επικίνδυνη εργασία ειναι 18 ετών και καθορίζεται απο το Υπουργικό διάταγμα  Νο, 130621/2003. Εκεί αναφέρεται μια μακριά λίστα εγρασιών και δραστηριοτήτων οι οποίες από την φύση τους ή κάτω απο συγκεκριμένες περιστάσεις που μπορεί να ασκηθούν  ειναι πιθανό να βλάψουν την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών  ή να επηρεάσουν τις ηθικές τους αρχες. Γι'αυτό η πρόσληψη των ανηλίκων απαγορεύεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Οι παρακάτω τέσσερις ευρείες κατηγορίες με πολλές υπο-κατηγορίες είναι απαγορευμένες για ανήλικους( κάτω των 18 ετών): εργασία σε ανθιυγιεινά περιβάλλοντα ( επικίνδυνες ουσίες, παράγοντες ή διαδικασίες; θερμοκρασίες; θόρυβος ή δονήσεις επιζήμιες για την υγεία) ; δραστηριότητες που απαιτούν πολλές ώρες εργασίας, νυχτερινή εργασία και  εργασία όπου οι ανληλικοι είναι εκτεθειμένο σε οποιοδήποτε σωματικό, ψυχολογικό ή σεξουαλικής παρενόχλησης και εκμετάλλευσης ρίσκο;εργασία που απαιτεί τη χρήση επικίνδυνου εξοπλισμού, μηχανών και εργαλείων ή εργασία που περιλαμβάνει τον χειρωνακτικό χειρισμό  ή μεταφοράς βαριών φορτίωv ; και εργασία η οποία λαμβάνει χώρα κάτω απο την επιφάνεια του εδάφους, του νερού, σε επικίνδυνα ύψη ή σε περιοχές υπο περιορισμο.

Οι κανονισμοί σχετικά με ανήλικοι και νεολαίας

  • ΑΚΤ 1837/1989 / Act 1837/1989
  • Προεδρική απόφαση νούμερο 130621 / Ministerial Decision No 130621
loading...
 
 
 
Loading...