Εργασία και Μισθοί

Κατώτατος Μισθός

Οι εργαζόμενοι δεν πρεπει να αμοίβονται χαμηλότερα από τον κατώτατο μισθό που είναι η χαμηλότερη αμοιβή που ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει στον εργαζόμενο. Οι ελάχιστες αποδοχές όλων των εργαζομένων πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (NGCLA). Οι όροι και οι συνθήκες της NGCLA θα εφαρμόζονται από όλους, τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη της οποιαδήποτε συνδικαλιστικής οργάνωσης ή ένωσης εργοδοτών αντίστοιχα.

Στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους της NGCLA. Ο κατώτατος μισθός πρέπει να καταβάλλεται σε όλους τους εργαζόμενους είτε εργάζονται στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει τον κατώτατο μισθό απο το αν ο εργαζόμενος είτε ο εργοδότης είναι μέλος μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή ένωσης εργοδοτών αντίστοιχα.

(Νόμος 4093/2012, που εκδόθηκε στις 12 Νοεμ, 2012)

Πληρωμή σε Τακτική Βάση / Τακτική πληρώμη

Δεν υπάρχει κανένας νόμος στην Ελλάδα που απαιτεί από τον εργοδότη να καταβάλει τους μισθούς εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (πέντε ή δέκα ημέρες από την επιλεξιμότητα τους).

Οι κανονισμοί που σχετίζονται με την εργασία και τους μισθούς

  • Νόμος 4093/2012, που εκδόθηκε στις 12, Νοέμβρη 2012 / Law 4093/2012,enacted on November 12, 2012
  • Προεδρικό Διάταγμα 88/1999 / Presidential decree 88/1999
  • Υπουργική Απόφαση 18310/1946 / Ministerial Decision 18310/1946
loading...
 
 
 
Loading...