Στην Ελλάδα παρατηρείται μεγάλη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων

Οι επαγγελματικές ομάδες που αναλύθηκαν παρουσιάζουν πολύ μεγάλη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Σε εξαιρετικό βαθμό βρίσκεται η επαγγελματική ομάδα των εργαζομένων ως τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων (εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων), η οποία παρουσιάζει μια μισθολογική διαφορά της τάξης του 29% υπέρ των γυναικών.

Η επαγγελματική ομάδα με την υψηλότερη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων είναι οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας με μια διαφορά της τάξης του 44% υπέρ των αντρών, ενώ οι επαγγελματίες σε συναφή με την υγεία επαγγέλματα αμοίβονται ίσα, με ένα αμελητέο ποσοστό 1% διαφοράς μόνο. Από την άλλη, οι άντρες διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές κατά μέσο όρο αμοίβονται 42% περισσότερο από τις γυναίκες στις ίδιες θέσεις.

Ο εθνικός μέσος όρος, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την Eurostat το 2013, δείχνει μια μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων της τάξης του 15%. Το ποσοστό αυτό δεν αντανακλάται στην αξιοσημείωτη ανομοιομορφία που εντοπίστηκε στο επίπεδο των επαγγελματικών ομάδων και τομέων της βιομηχανίας που παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα.

Από πού προέρχεται η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων;

Ως μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων νοείται η άνιση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας η οποία εκτελείται με τις ίδιες δεξιότητες και προσόντα. Η μισθολογική αυτή διαφορά είναι αποτέλεσμα της νοοτροπίας και των πρακτικών περί διαχωρισμού των φύλων. Οι νοοτροπίες και πρακτικές αυτές ενισχύουν άνισες ευκαιρίες ανάπτυξης για γυναίκες και άντρες, καθώς επίσης και αδικαιολόγητες διαφορές στις αποδοχές εντός των κατηγοριών εργαζομένων και επαγγελμάτων. Να σημειωθεί ότι η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων που απεικονίζεται παρακάτω αφορά μόνο τα επαγγέλματα και τους εργαζομένους που αναλύθηκαν.

Πίνακας 1. Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων για μεγάλες επαγγελματικές ομάδες στην Ελλάδα

Επάγγελμα Άντρας Γυναίκα Σύνολο Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων
  Μέσος ακαθάριστος μισθός (€/ώρα) Μέσος ακαθάριστος μισθός (€/ώρα) Μέσος ακαθάριστος μισθός (€/ώρα) % Διαφορά
Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 15.64 9.05 12.35 42%
Διευθυντές ξενοδοχείων και άλλων υπηρεσιών 12.1 7.6 9.85 37%
Επαγγελματίες στον τομέα της υγείας 15.44 8.61 12.03 44%
Επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης 9.06 7.73 8.4 15%
Επαγγελματίες σε επαγγέλματα συναφή με την υγεία 8.42 8.36 8.39 1%
Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 10.05 6.78 8.41 33%
Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 9.52 7.33 8.42 23%
Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 5.64 5.37 5.51 5%
Απασχολούμενοι στον τομέα των πωλήσεων 6.6 4.87 5.74 26%
Εργαζομένοι ως τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 5.78 7.42 6.6 -29%

Πηγή 2011 ILOSTAT HIES - Κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης

Η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων βασίζεται σε μια σύγκριση των μέσων ακαθάριστων αποδοχών ανά φύλο, διαιρώντας τη διαφορά που προκύπτει με τον μέσο μισθό των αντρών. Όλες οι κατηγορίες εργαζομένων στον πίνακα έχουν τουλάχιστον 10 παρατηρήσεις τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Τι είναι το πρότζεκτ WITA-Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων;

Με τα Καινοτόμα Εργαλεία κατά της Μισθολογικής Διαφοράς μεταξύ των Δύο Φύλων – WITA GPG (Ιανουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2016) προσπαθούμε να συμβάλουμε σημαντικά στη μείωση της μεγάλης και συνεχιζόμενης μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το πρόγραμμα Επιχορήγης Δράσης PROGRESS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 4000004929. Μία από τις δραστηριότητές μας είναι να συγκρίνουμε τους μισθούς αντρών και γυναικών σε επίπεδο επαγγελματικών ομάδων και να δώσουμε τα αποτελέσματα για δημοσίευση στις εθνικές ιστοσελίδες WageIndicator όλων των 28 μελών της Ε.Ε. και της Τουρκίας, καθώς επίσης και τη διάδοσή τους μέσω δελτίων τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρότζεκτ WITA

http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation/projects/wita-gpg

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μισθολογική Διαφορά Μεταξύ των Δύο Φύλων στην Ελλάδα στο Mywage.org/Greece

http://www.mywage.gr/home/salary/ise-amoibe

loading...
 
 
 
Loading...