Untitled Document

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην επιχείρηση «Δημ. Ρεμπούσκος- Παν. Αδαμόττουλος Αναψυκτήρια Παλλήνης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» που εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας

Σήμερα στην Παιανία στις 12.5.2016, οι υπογράφοντες:

1) Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Δημ. Ρεμπούσκος-Παν. Αδαμόπουλος Αναψυκτήρια Παλλήνης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Αναψυκτήρια Παλλήνης Ε.Π.Ε.» με ΑΦΜ 998769460 της ΔΟΥ Κορωπίου, που εδρεύει στην Δημοτική Ενότητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας Νομού Απικής, στο 40,2χλμ της Απικής Οδού (στο ρεύμα προς αεροδρόμιο) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΡΕΜΠΟΥΣΚΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατοικο Βούλας, με αριθμό ταυτότητας Χ168949 και

2) Η Ένωση Προσώπων με την επωνυμία “Ένωση Προσώπων των εργαζομένων στην εταιρεία με την επωνυμία «Δημ. Ρεμπούσκος-Παν. Αδαμόπουλος Αναψυκτήρια Παλλήνης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»” , και με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας, Νομού Απικής στο 40,2χλμ της Απικής Οδού (στο ρεύμα προς αεροδρόμιο) που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4024/2011 και το άρθρο 1 παρ. 3 εδαφ. α' περ. γγ' του Ν. 1264/1982 στο οποίο κατά τα λοιπά παραπέμπει το άρθρο 37 του Ν. 4024/2011, και της οποίας τα μέλη αποτελούν το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, της οποίας το καταστατικό έλαβε αριθμό καταχώρισης 5/11.5.2012 στα βιβλία του Ειρηνοδικείου Κρωπίας και η οποία εκπροσωπείται εν προκειμένω από τους εκπροσώπους αυτής 1) ΜΑΦΥΛΙΔΗ ΒΑΓΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ κάτοικο Ιλίου με αρ. ταυτότητας Χ663825 και 2) ΚΟΧΗΟΝΙ EDLIRA του ARISTOTEL κάτοικο Χαλανδρίου με αρ. ταυτότητας Α402097, αφού έλαβαν υπόψη :

Α. Τις διατάξεις του Ν. 1876/1990 , όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Β. Ότι στην επιχείρηση δεν υπάρχει πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και συστάθηκε η ως άνω Ένωση Προσώπων σύμφωνα με τα στους παραπάνω νόμους οριζόμενα, μεταξύ των σκοπών της οποίας είναι και η υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Γ. Την από 6.5.2016 Πρόσκληση προς Διαβούλευση του Εργοδότη προς την Ένωση Προσώπων και

Δ. Το με ημερομηνία 10.5.2016 πρακτικό διαβούλευσης

ΑΡΘΡΟ 1 : ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1 Στις διατάξεις της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (στο εξής Ε.Σ.Σ.Ε.) υπάγεται το σύνολο των εργαζομένων, ακόμα και αυτών που διανύουν δοκιμαστική περίοδο, είτε υπάλληλοι, είτε εργατοτεχνίτες, όλων των ειδικοτήτων που έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Δημ. Ρεμπούσκος-Παν. Αδαμόπουλος Αναψυκτήρια Παλλήνης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (σε οποιοδήποτε κατάστημα και αν παρέχεται η εργασία).

1.2 Τυχόν νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό θα υπάγεται αυτομάτως στις διατάξεις της παρούσας και οι μηνιαίες αποδοχές του θα υπολογίζονται με βάση της παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. ενώ η Εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει όλους τους νεοπροσλαμβανόμενους για την Ε.Σ.Σ.Ε κατά την πρόσληψή τους.

1.3 Στους όρους της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. δεν υπάγονται οι παρακάτω:

Α) Οι εταίροι και οι διαχειριστές της εταιρίας ακόμα και όταν παρέχουν σε αυτή υπηρεσίες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη διαρκή σχέση.

Β) Οι σύμβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες και οι άλλοι επαγγελματίες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία με σύμβαση έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή κάθε άλλη μορφή σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΜΙΣΘΟΛΟΠΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα διαμορφώνονται κατά την αντίστοιχη πρόβλεψη των εκάστοτε Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) που ορίζουν τα κατώτατα όρια αυτών, σε συνδυασμό με εκείνες τις διατάξεις νόμων ή πράξεων κανονιστικού περιεχομένου οι οποίες συμπληρώνουν τροποποιούν ή εξειδικεύουν αυτές.

2.2. Η προϋπηρεσία αυξάνει το βασικό μισθό ή ημερομίσθιο κατά την αντίστοιχη κλίμακα που ορίζουν οι ΕΓΣΣΕ.

2.3. Τα επιδόματα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας καταβάλλονται σύμφωνα με τους όρους των ΕΓΣΣΕ και εφόσον η χορήγησή τους προβλέπεται κάθε φορά από αυτές.

2.4. Ειδικά για το προβλεπόμενο από την ΕΓΣΣΕ επίδομα γάμου απαιτείται επί αποδείξει παραλαβής του εργοδότη, η προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γάμου. Για την προϋπηρεσία απαιτείται η προσκόμιση, επί αποδείξει παραλαβής του εργοδότη, βεβαίωσης των προηγούμενων εργοδοτών. Ειδικά συμφωνείται ότι δε γεννάται υποχρέωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, γάμου ή καταβολής οποιουδήποτε επιδόματος για χρόνο προγενέστερο της κατάθεσης επί αποδείξει των ως άνω δικαιολογητικών.

2.5. Οι προβλεπόμενες από κλαδικές ΣΣΕ ή Διαιτητικές Αποφάσεις τακτικές αποδοχές καθώς και κάθε παροχή πάσης φύσεως που τυχόν δόθηκαν άπαξ ή και διαρκώς έως τη θέση σε ισχύ της παρούσας, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας

ΑΡΘΡΟ 3 : ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. Όλοι οι όροι εργασίας που δεν ρυθμίζονται από την ΕΓΣΣΕ, την παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε., την ατομική σύμβαση εργασίας ή από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου θα ρυθμίζεται μονομερώς από τον εργοδότη με την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η παράταση ισχύος της παρούσας αρχίζει από την επόμενη ημέρα λήξης της προηγούμενης επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, επομένως από 18.5.2016 και επικυρώνεται με την κατάθεσής της στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, η δε διάρκεια αυτής ορίζεται και συμφωνείται διετής.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται με την παρούσα ισχύει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Προς πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα σε τρία όμοια αντίτυπα και υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι έλαβαν από ένα αντίτυπο, το δε τρίτο εξουσιοδοτούνται ο καθένας των υπογραφόντων ξεχωριστά ή πληρεξούσιος αυτών να το καταθέσει ηλεκτρονικά στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Συμφώνησαν την παράταση της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.3 του Ν. 1876/1990, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 4024/2011, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την εταιρία,
ΔΗΜ, ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΣ - ΠΑΝ. ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΠΕ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
40,2 ΧΛΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΡΕΥΜΑ ΠΡΟ: ΑΕΡΟΔΡΟΜ
ΤΗΛ.: 210 6630331 - ΠΑΙΑΝΙΑ Τ.Κ. 19002
ΑΦΜ; 998769460 = ΔΟΥ; KOΡΩΠΙΟΥ
Για τους εργαζόμενους
Ο νδμιμος εκπρδσωπος Οι εκπρδσωποι της Ενωσης Προσωπων
   
ΠΕΜΠΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΦΥΛΙΔΗ ΒΑΓΙΑ
   
  ΚΟΧΗΟΝΙ ΕDLIRA

 

Rinfresco PALLINIS Ltd. - 2016

Ημερομηνία έναρξης: → 2016-05-18
Ημερομηνία λήξης: → 2018-05-17
Επικυρωθεί από: → Other
Όνομα βιομηχανίας: → Λιανικό εμπόριο
Δημόσιος/ ιδιωτικός τομέας: → Στον ιδιωτικό τομέα
Που συνάπτονται από:
Επωνυμία εταιρείας: → Rinfresco PALLINIS Ltd.
Ονόματα συνδικάτων: → Ένωση Προσώπων των εργαζομένων στην εταιρεία με την επωνυμία «Δημ. Ρεμπούσκος-Παν. Αδαμόπουλος Αναψυκτήρια Παλλήνης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»
Ονομάστε άλλους υπογράφοντες από την πλευρά των εργαζομένων: → 

ΜΙΣΘΟΊ

Οι μισθοί καθορίζονται μέσω μισθολογικών κλίμακων: → No
Πρόβλεψη ότι οι ελάχιστοι μισθοί που καθορίζονται από την κυβέρνηση πρέπει να τηρούνται: → Ναι
Προσαρμογή για την αύξηση του κόστους διαβίωσης: → 

Αύξηση των μισθών:

Μόνο μία φορά επιπλέον πληρωμή:

Μόνο μια επιπλέον πληρωμή που σχετίζεται με την απόδοση της επιχείρησής σας: → Δεν

Επίδομα παλαιότητας

Κουπόνια φαγητού

Παροχή επιδόματος φαγητού: → Δεν
Δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών: → Δεν
Loading...