ελάχιστοι μισθοί στην Ελλάδα - Συχνές ερωτήσεις

Υπάρχει ξεχωριστή νομοθεσία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς στην Ελλάδα;

Ο κατώτατος μισθός ορίζεται από το μνημόνιο.

Υπάρχει ένας ή περισσότεροι κατώτατοι μισθοί που καθορίζεται/καθορίζονται από το νόμο ;

Υπάρχει μια μικρή διαφορά στο ποσό ανάλογα με την ηλικία του εργαζομένου καθώς και την εργασιακή του κατηγορία.Ο πρώτος διαχωρισμός , ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία είναι : οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες . Ο δεύτερος διαχωρισμός είναι ηλικιακός : οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες κάτω και άνω των 25 ετών .

Ποιό είναι το ύψος του κατώτατου μισθού;

Ο ελάχιστος μισθός καθορίζεται ανάλογα με την εργασιακή κατηγορία αλλά και την ηλικία.

Πώς υπολογίζεται ο ελάχιστος μισθός ;

Για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 586,08 € και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 26,18 €.Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 510,95 € και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 22,83€.

Σε περίπτωση εβδομαδιαίου/ μηνιαίου ελάχιστου μισθού, ο υπολογίσμος γίνεται βάση κάποιου σταθερού αριθμό ωρών ;

Οι κατώτατοι μισθοί βασίζονται/υπολογίζονται για 40 ώρες εργασιας την εβδομάδα.

Είναι κυβερνητικά όργανα , ο εργοδότης ή / και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην ελάχιστη ρύθμιση των μισθών ;

Η ρύθμιση για τους κατώτατους μισθούς γίνεται από την κυβέρνηση μαζί με την " τρόικα" ( Η τριμερής επιτροπή με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ) και καθορίζονται στο μνημόνιο .

Πώς αποφασίζονται οι προσαυξήσεις(προσαρμογές) του κατώτατου/ων μισθού/ων;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι προσαυξήσεις καθορίζονται από το μνημόνιο ( συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και της « τρόικας ») Υπάρχουν όμως ορισμένες προσαρμογές , ανάλογα με τα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Ο κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους άνω των 25 χρόνων παλιά αυξάνεται κατά 10 % για κάθε τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας ( για μέχρι 3 τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας ) και 30 % για το σύνολο εργασιακή εμπειρία 9 ετών και πάνω.Ο κατώτατος μισθό για εργατοτεχνίτες πάνω 25 χρόνια παλιά αυξάνεται κατά 5 % για κάθε τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας ( για max 6 τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας ) και 30 % συνολικά για το έργο εμπειρία των 18 ετών και πάνω.Ο κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους με 25 χρόνια παλιά αυξάνεται κατά 10 % για κάθε τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας ( για max 1 από τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας ) . Ο κατώτατος μισθός για τους εργατοτεχνίτες κάτω 25 χρόνια παλιά αυξάνεται κατά 5 % για κάθε τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας ( για max 2 τρία χρόνια εργασιακή εμπειρία) και το 10 % συνολικά για το έργο πείρα 6 ετών και άνω .

Ποια είναι τα στοιχεία του που απαρτίζουν τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα ;

Υπάρχει μόνο σταθερό στοιχείο στους κατώτατους μισθούς .

Πόσο συχνά είναι αναπροσαρμόζεται το σταθερό στοιχείο του κατώτατου μισθού;

Το μνημόνιο διευκρινίζει ότι έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία.

Ποιό/ά είναι είναι το κριτήριο/α στα οποία βασίζονται οι προσαυξήσεις του κατώτατου μισθού;

Ο κατώτατος μισθός παραμένει σταθερός μέχρι να αποφασιστεί διαφορετικά .

Ποιο είναι το εθνικό όριο της φτώχειας;( Σε εθνικό νόμισμα)

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε το Εθνικό Όριο της Φτώχειας σε συνδυασμό με τον Κατώτατο Μισθό, το Εισόδημα Διαβίωσης και τους Πραγματικούς Μισθούς. Επιλέξτε το νόμισμα (Ευρώ ή εθνικό νόμισμα) για να μάθετε το Εθνικό Όριο Φτώχειας, τον Κατώτατο Μισθό, το Εισόδημα Διαβίωσης και τους Πραγματικούς Μισθούς. Επιλέξτε το νόμισμα (Ευρώ ή εθνικό νόμισμα) για να μάθετε το Εθνικό Όριο Φτώχειας.

Πώς ελέγχεται η εφαρμογή/συμμόρφωση του νόμου για τους ελάχιστους μισθούς;

Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας ( Σ.ΕΠ.Ε. ) είναι μία ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας . Το Σ.ΕΠ.Ε. διαιρείται σε Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες .

Ποιες νομικές κυρώσεις μπορεί να εφαρμοστεί εάν η συμμόρφωση λείπει ;

Η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή για 18 μήνες για κάθε εργοδότη ( χωρίς οριακές αυξήσεις ) - ανάλογα με την ηλικία - και ο ελάχιστος νόμιμος μισθός για 403 ημέρες ( χωρίς οριακές αυξήσεις ) για κάθε τεχνίτη - ανάλογα με την ηλικία . Αν ξαναπαρατηρηθεί παράβαση μετά το πρόστιμο,επιβάλεται προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση,

Εφαρμόζονται συχνά κυρώσεις για τη μη εφαρμογή του ;

Οι κυρώσεις επιβάλλονται συχνά .

Εμπλέκεται/ονται ο εργοδότης ή/και συνδικαλιστικές οργανώσεις στις διαδικασίες συμμόρφωσης;

Όχι , οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν συμμετέχουν στη διαδικασία συμμόρφωσης .

Σε ποιον / Που μπορούν τα άτομα να απευθυνθούν , αν νομίζουν ότι κερδίζουν λιγότερο από το κατώτατο μισθό ;

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης , τα άτομα μπορούν να διαμαρτύρονται στο Σ.ΕΠ.Ε - το σώμα που ελέγχει / ελέγχει αν πληρούνται οι κανόνες .

Ποιο μήνα του έτους αναθεωρείται ο κατώτατος μισθός στη χώρα σας ;

Στο μνημόνιο αναφέρεται ότι ο κατώτατος μισθός θα αναθεωρηθεί όταν το ποσοστό της ανεργίας φτάσει στο 10 %.

loading...