Untitled Document

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ LIDL ΕΛΛΑΣ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 26/04/2016 στα ενταύθα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφενός μεν οι α) Δημήτριος Τσίρκας β) Ιωάννης Καραγκούνης, γ) Θωμάς Μπάνας, δ) Ελένη Κυρετσή, ε) Χρήστος Γούτσιος, στ) Παρασκευούλα Στεργιανάκου, ζ) Παναγιώτα Τουλουπίδου, η) Κορνηλία Μαυρομμάτη και θ) Ιορδάνης-Δημήτριος Αραπισόνογλου, μέλη της Διοίκησης του εδρεύοντος στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης πρωτοβάθμιου επιχειρησιακού συνδικαλιστικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ LIDL ΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και αφετέρου δε οι α) Ευστράτιος Δημητριάδης και β) Νικολέττα Κολομπούρδα, ο πρώτος εξ αυτών ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη εταιρίας με την επωνυμία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., η δεύτερη εξ αυτών ως πληρεξούσια και αντιπρόσωπος στην υπογραφή της παρούσης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας με βάση την από 24.11.2015 εξουσιοδότηση, αφού αποφάσισαν την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μετά την λήξη της ισχύος της από 17-3-2014 Κωδικοποιημένης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία είχε παραταθεί μέχρι την 31-12- 2015, και την από 18.12.2015 Πρόσκληση για διαπραγματεύσεις Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του σωματείου, συνομολόγησαν και συναποφάσισαν την κωδικοποίηση όλων των όρων που συμφωνήθηκαν σε επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπογράφηκαν μέχρι στιγμής μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων και την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΆΡΘΡΟ 1

Στις διατάξεις της παρούσας σύμβασης υπάγονται οι εργαζόμενοι της LIDL ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που εργάζονται στα καταστήματα, στα τμήματα παραλαβών, ετοιμασίας, αποστολών, καθαριότητας και τεχνικών των αποθηκών της εταιρίας στις Περιφέρειες Σίνδου Θεσσαλονίκης (πρώην Περιφέρεια Γέφυρας) και Τρικάλων, εκτός των εργαζομένων που υπόκεινται σε ευνοϊκότερη μισθολογική πολιτική σύμφωνα με το πρόγραμμα αυξήσεων της εταιρίας.

ΆΡΘΡΟ 2

Αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσας σύμβασης αποτελούν τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 και 2, τα οποία συνυπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποτελούν ενιαίο συμβατικό σύνολο με αυτήν.

ΆΡΘΡΟ 3

Συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι οι αποδοχές για τους προσληφθέντες μέχρι την υπογραφή της από 05.04.2013 επιχειρησιακής σ.σ.ε. περιγράφονται στους μισθολογικούς πίνακες του Παραρτήματος 1 που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.

Συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι οι κατώτατες αποδοχές του προσωπικού, που έχουν προσληφθεί από την 05.04.2013 και μετά, προσδιορίζονται στους μισθολογικούς πίνακες του Παραρτήματος 2 που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.

Διευκρινίζεται επίσης ότι από 01/04/2013 έχουν ανασταλεί για το σύνολο των εργαζομένων, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 παρ.6 του ν.4046/2012 και 4 της ΠΥΣ 6/2012, οι αυξήσεις που αφορούν υπηρεσιακές ωριμάνσεις.

ΆΡΘΡΟ 4

Οι λοιπές παροχές, που συμφωνούνται με την παρούσα, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν μέχρι την 04.04.2013.

ΆΡΘΡΟ 5

Συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες θα αποζημιώνεται με προσαύξηση επί του ημερομισθίου κατά ποσοστό 100%, με εξαίρεση την εργασία στα καταστήματα λιανικής πώλησης για τα οποία προϋπάρχει έγκριση εργασίας για τις Κυριακές και αργίες σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για τα καταστήματα τα οποία θα λειτουργήσουν ημέρα Κυριακή κατά την θερινή περίοδο βάσει απόφασης του αρμόδιου οργάνου, καθιερώνεται για όλους όσους εργαστούν ημέρα Κυριακή παροχή πρόσθετης ημέρας ανάπαυσης (ρεπό). Η ως άνω χορήγηση πρόσθετης ημέρας ανάπαυσης ισχύει και σε όσους εργάζονται με μερική απασχόληση, (ήτοι μερικώς απασχολούμενοι με τετράωρη, πεντάωρη και εξάωρη απασχόληση).

ΆΡΘΡΟ 6

Συμφωνείται για το έτος 2016 για τις κατηγορίες των πινάκων 1 (πωλητές), 2 (Καθαριοτές Καταστήματος), 3 (Καθαριοτές Αποθήκης) και 4 (Αποθηκάριοι) επίδομα τέκνου για κάθε τέκνο από το τρίτο και άνω, όπως προκύπτει από το Παράρτημα 1.

ΆΡΘΡΟ 7 : ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ-ΠΡΙΜ

7.1 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΕΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Συμφωνείται για το έτος 2016 η χορήγηση επιδόματος κατάψυξης στους υπαλλήλους αποθήκης - ταξινομητές-χειριστές ύψους 250 Ευρώ μηνιαίως.

Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται σε όσους βρίσκονται σε 8ωρη απασχόληση, ενώ το επίδομα για 6ώρη και 4ώρη απασχόληση θα ανέρχεται σε 187,50 και 125 Ευρώ, αντίστοιχα. Συμφωνείται δε μεταξύ των μερών ότι το εν λόγω επίδομα δεν θα συμψηφιστεί με οποιαδήποτε αύξηση λάβουν οι εν λόγω εργαζόμενοι είτε από διάταξη νόμου, είτε από Σ.Σ.Ε, είτε οικειοθελώς από τον εργοδότη.

Το εν λόγω επίδομα θα χορηγείται κανονικά στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος τελεί σε άδεια. Στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος απουσιάζει από την εργασία του λόγω ασθενείας ή άλλης δικαιολογημένης αιτίας, το επίδομα θα καταβάλλεται για το χρονικό διάστημα που ο εργοδότης είναι υπόχρεος καταβολής αποδοχών στον εργαζόμενο. Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο ο εργοδότης δεν υποχρεούται σε καταβολή αποδοχών για οποιοδήποτε λόγο δεν θα χορηγείται το εν λόγω επίδομα.

7.2 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΨΥΓΕΙΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Συμφωνείται για το έτος 2016 η χορήγηση επιδόματος στους εργαζομένους που απασχολούνται πραγματικά στα τμήματα καθαριότητας ψυγείων, φρούτων και λαχανικών, ποσού ύψους 100 Ευρώ μηνιαίως. Το εν λόγω επίδομα θα χορηγείται ολόκληρο στον εργαζόμενο που θα εργαστεί όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα στα ψυγεία και στα φρούτα - λαχανικά, άλλως θα χορηγείται στον εργαζόμενο αναλογία του εν λόγω επιδόματος, υπολογιζόμενης με τον τύπο (100 Ευρώ / 22 εργάσιμες ημέρες X ημέρες εργασίας στα ψυγεία).

Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τα ανωτέρω στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, ενώ το επίδομα για 6ωρη ή 4ωρη απασχόληση θα ανέρχεται σε 75 και 50 ευρώ αντίστοιχα.

Συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για εργασία στα ψυγεία στα φρούτα - λαχανικά είναι περισσότεροι από τις απαιτούμενες από τις ανάγκες της επιχείρησης θέσεις, αυτοί θα εναλλάσσονται κάθε έξι μήνες.

7.3 ΠΡΙΜ ΚΛΟΠΗΣ

Συμφωνείται για το έτος 2016 πριμ ύψους 30 Ευρώ για κάθε εντοπισμό κλοπής που σημειώνεται στα καταστήματα και τις αποθήκες της εταιρίας.

7.4 ΠΡΙΜ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Συμφωνείται πριμ παρουσίας για παραλαβή κλειδιών χρηματοκιβωτίου ύψους 15 Ευρώ για τους εργαζόμενους στα καταστήματα, καθώς και για τους αντικαταστάτες που είναι επιφορτισμένοι είτε με το άνοιγμα είτε με το κλείσιμο των καταστημάτων και ταυτόχρονα κρατούν τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου.

ΆΡΘΡΟ 8 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Συμφωνείται ότι η Εταιρία θα χορηγεί διατακτικές τροφίμων ύψους 240 Ευρώ μηνιαίως στους εργαζόμενους 8ώρης απασχόλησης, ποσού 180 Ευρώ μηνιαίως στους εργαζόμενους θώρης απασχόλησης και ποσού 120 Ευρώ μηνιαίως στους εργαζόμενους 4ώρης απασχόλησης.

Οι διατακτικές τροφίμων για τους εργαζομένους μερικής απασχόλησης θα χορηγούνται με βάση το μέσο όρο ωρών απασχόλησής τους ανά μήνα κατά το χρονικό διάστημα από 01.11 έως 28/29.02 για το Πάσχα και από 01.03 έως 30.10 για τα Χριστούγεννα, με αντίστοιχη στρογγυλοποίηση των δεκαδικών προς τα πάνω ή κάτω.

Η διανομή έχει ως εξής:

Αριθμός ωρών απασχόλησης ανά μήνα

Ποσό διατακτικών

0-42 ώρες

20 κουπόνια X 3 ευρώ συνολικής αξίας 60 ευρώ

 

 

42,01 - 51 ώρες

16 κουπόνια X 4,5 ευρώ συνολικής αξίας 72 ευρώ

51,01 - 63 ώρες

20 κουπόνια X 4,5 ευρώ συνολικής αξίας 90 ευρώ

63,01 - 84 ώρες

40 κουπόνια X 3 ευρώ συνολικής αξίας 120 ευρώ

84,01 - 126 ώρες

40 κουπόνια X 4,5 ευρώ συνολικής αξίας 180 ευρώ

126,01 - 999 ώρες

40 κουπόνια X 6 ευρώ συνολικής αξίας 240 ευρώ

8.2 Η χορήγηση αυτών των διατακτικών τροφίμων θα πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα και το αργότερο με την καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος (Δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων) και θα αφορούν την αγορά τροφίμων από τα καταστήματα της εταιρίας.

Η χρησιμοποίηση - εξόφληση των διατακτικών που χορηγούνται την περίοδο των Χριστουγέννων θα πρέπει να γίνει μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου της χορήγησης έτους, ενώ η εξόφληση των διατακτικών που χορηγούνται την περίοδο του Πάσχα θα πρέπει να γίνει μέχρι την 30η Ιουνίου του ιδίου της χορήγησης έτους, άλλως χάνουν την ισχύ τους και καθίστανται άκυρες.

Ρητά δε συμφωνείται ότι η επιχείρηση δεν οφείλει καμία καταβολή χρηματικού ποσού στον εργαζόμενο σε περίπτωση που η αγορά των προϊόντων δεν εξαντλήσει το ποσό της κάθε διατακτικής.

Συμφωνείται ρητά μεταξύ των μερών ότι απαγορεύεται ο συμψηφισμός του ποσού των εν λόγω διατακτικών με τις νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων, με τα επιδόματα που λαμβάνουν καθώς και με οποιαδήποτε αύξηση λάβουν οι εργαζόμενοι είτε από διάταξη νόμου, είτε από Σ.Σ.Ε., είτε οικειοθελώς από τον εργοδότη.

ΆΡΘΡΟ 9 : ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων της σε αξιόπιστη ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία και να καλύψει εξ ολοκλήρου τα ασφάλιστρα αυτής. Η ισχύς της ομαδικής αυτής ασφάλισης θα εκτείνεται από την 1-3-2016 μέχρι 28-2-2017.

ΆΡΘΡΟ 10

Συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν δέκα (10) έτη εργασίας στην επιχείρηση θα καταβάλλεται εφάπαξ το ήμισυ του μηνιαίου μισθού τους, ως αναγνώριση για την προσφορά τους στην επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι που δικαιούνται το ως άνω ειδικό επίδομα δικαιούνται να επιλέξουν την καταβολή του είτε σε χρήματα μέσω της μισθοδοσίας τους, είτε σε διατακτικές τροφίμων της Εταιρίας.

Απαγορεύεται ο συμψηφισμός του παραπάνω επιδόματος στις υπέρτερες των νομίμων καταβαλλόμενες συμφωνημένες αποδοχές. Το επίδομα αυτό αποτελεί τμήμα του μισθού και των τακτικών αποδοχών.

ΆΡΘΡΟ 11 : ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

11.1 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συμβαλλομένου Σωματείου δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. γ’ του Ν. 1264/1982 (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας) μπορούν να εκχωρούν το δικαίωμα τους για συνδικαλιστική άδεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνδικαλιστική άδεια απουσίας που δικαιούται έκαστος εξ αυτών ορίζεται σε επτά (7) ημέρες άδειας μετ' αποδοχών τον μήνα.

11.2

Καθιερώνεται αποκλειστικά πρωινό ωράριο εργασίας για τους εκάστοτε κατέχοντες τα αξιώματα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Επιχειρησιακού Σωματείου, προς διευκόλυνση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων. Επίσης, για τα ανωτέρω μέλη της διοίκησης καθιερώνεται το δικαίωμα ολιγόωρης δικαιολογημένης απουσίας από τα εργασιακά καθήκοντα τους σε έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν προηγούμενης προφορικής ενημέρωσης των προϊσταμένων τους.

11.3 ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χορηγείται δικαιολογημένη άδεια απουσίας με αποδοχές για οκτώ συνεχείς εργάσιμες ημέρες ανά τριετία στα μέλη της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που διενεργεί τις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του σωματείου.

ΆΡΘΡΟ 12 : ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ

Η καταβολή των επιδομάτων (δώρων) εορτών θα πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Το επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων θα καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Νοεμβρίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 14η του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
    • Το επίδομα (δώρο) Πάσχα θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία Τετάρτη πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα.

    ΆΡΘΡΟ 13 : ΑΡΓΙΕΣ

    Τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν ως ημέρες αργίας, πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 2 παρ. 2 του ν.δ. 3755/57 και αυτών που καθορίζονται από τα αρμόδια Πολιτειακά όργανα, τις παρακάτω ημέρες :

    Α) Την 26η Οκτωβρίου (Εορτασμός Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της πόλης της Θεσσαλονίκης) για όσους εργάζονται στην αποθήκη Σίνδου Θεσσαλονίκης και στα καταστήματα του Νομού Θεσσαλονίκης και Β) Την Καθαρά Δευτέρα.

    Κατοχυρώνεται πληρωμή ποσού που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 100% και η παροχή πρόσθετης ημέρας ανάπαυσης (ρεπό) για όσους θα εργαστούν α) την 26η Οκτωβρίου στην αποθήκη Σίνδου Θεσσαλονίκης και στα καταστήματα του Νομού Θεσσαλονίκης, β) Την Καθαρά Δευτέρα, γ) Την 26η Δεκεμβρίου, δ) Την 1η Ιανουαρίου και ε) Την 6η Ιανουαρίου. Επίσης για όσους θα εργαστούν την Μεγάλη Παρασκευή θα δίδεται προσαύξηση 25% επί του καταβαλλόμενου ημερομισθίου.

    Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί εργάσιμη ημέρα. Ωστόσο, προς αναπλήρωση της ωφέλειας που απολάμβαναν οι εργαζόμενοι δυνάμει των σχετικών με την ημέρα αυτή διατάξεων των προηγούμενων επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων, προβλέπονται τα εξής:

    Όσοι εργαστούν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος θα λάβουν, πλέον του καταβαλλόμενου ημερομισθίου τους, διατακτικές τροφίμων ποσού που αντιστοιχεί σε δύο καθαρά ημερομίσθια.

    Όσοι δεν εργαστούν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος θα λάβουν, πλέον των τακτικών αποδοχών τους για την ημέρα αυτή, διατακτικές τροφίμων ποσού που αντιστοιχεί σε ένα καθαρό ημερομίσθιο.

    Ειδικώς για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης ορίζεται ότι, σε περίπτωση που εργαστούν κατά την ημέρα αυτή πλέον του συμβατικού τους ωραρίου, τότε το ποσό που θα λάβουν σε διατακτικές τροφίμων θα υπολογιστεί με βάση τις πραγματικές ώρες απασχόλησης τους, χωρίς όμως να υπολογίζονται οι ώρες εργασίας πλέον του οκταώρου.

    Οι διατακτικές τροφίμων που προβλέπονται κατά τα ανωτέρω, θα χορηγούνται στους εργαζόμενους ταυτόχρονα με την καταβολή του μισθού του Αυγούστου και το αργότερο έως 30/09/16.

    Επισημαίνεται ότι οι διατακτικές τροφίμων που χορηγούνται κατά τα ανωτέρω δεν σχετίζονται ούτε επηρεάζουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την καταβολή των διατακτικών τροφίμων που προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας.

    Επίσης διευκρινίζεται ότι, επειδή ο υπολογισμός του ποσού των διατακτικών τροφίμων θα γίνεται μετά την αφαίρεση όλων των νομίμων κρατήσεων από το ημερομίσθιο του κάθε εργαζόμενου (ασφαλιστικές εισφορές, φόρος κλττ), το καταβαλλόμενο σε διατακτικές ποσό δεν θα επηρεαστεί από την τυχόν φορολόγηση τους.

    ΆΡΘΡΟ 14 : ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

    Η επιχείρηση θα χορηγεί άδεια μίας (1) ημέρας με αποδοχές ανά εξάμηνο στον εργαζόμενο που την αιτείται, προκειμένου να συμμετάσχει σε αιμοδοσία. Ο εργαζόμενος υποχρεούται την ημέρα επιστροφής του στην εργασία να προσκομίσει σχετική βεβαίωση συμμετοχής του στην αιμοδοσία.

    Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει ικανό αριθμό εργαζομένων στην χορήγηση των πρώτων βοηθειών και να μεριμνήσει για τον τακτικό εμβολιασμό για όσους εργάζονται στο Τμήμα καθαριότητας των αποθηκών.

    ΆΡΘΡΟ 15 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

    Κάθε εργαζόμενος δικαιούται για την παρακολούθηση της σχολικής προόδου των τέκνων του σχολική άδεια τεσσάρων (4) συνολικά ημερών ανά ημερολογιακό έτος. Ειδικότερα, ο εργαζόμενος θα δύναται να απουσιάσει μια ολόκληρη ημέρα από την εργασία του, χωρίς περικοπή των αποδοχών του, κάθε φορά που αιτιολογημένα θα χρειάζεται να παραστεί στο σχολείο του τέκνου/τέκνων του (προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης από το σχολείο), ώστε να ενημερωθεί για την βαθμολογία και τις σχολικές επιδόσεις τους, και μέχρι εξαντλήσεως του ανωτέρω αριθμό ημερών.

    ΆΡΘΡΟ 16 : ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαία για τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης η εισαγωγή συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας του προσωπικού, όπως προβλέπεται από το ν.3986/2011. Δεσμεύονται δια της παρούσας να αποφασίσουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος αυτού, μόλις είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, καθώς και να συμπράξουν στις διαδικαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την νομότυπη εφαρμογή του.

    ΆΡΘΡΟ 17

    Η εταιρία δεσμεύεται να μεσολαβήσει σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών, ώστε να επιτύχει πρόσθετες παροχές σε προνομιακές χρεώσεις που αφορούν παιδικές κατασκηνώσεις. Η χορήγηση των ανωτέρω παροχών προς τους εργαζομένους δεν θα πραγματοποιείται άμεσα από την εταιρία αλλά μέσω των προνομιακών χρεώσεων (εκπτώσεων) από τις εταιρίες που

    παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Το είδος των προσθέτων παροχών θα συμφωνηθεί κατόπιν συζητήσεως της εταιρίας με το σωματείο των εργαζομένων.

    ΆΡΘΡO 18

    Συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η εταιρία σε περίπτωση θανάτου εργαζομένου θα καταβάλει στους κληρονόμους του θανόντος ποσό ίσο με την αποζημίωση για συνταξιοδότησή του, ήτοι 40% της αποζημίωσης απόλυσης, με λογιζόμενη ημερομηνία την ημερομηνία θανάτου του εργαζομένου.

    ΆΡΘΡΟ 19

    Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα Σ.Σ.Ε. ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., κανονισμούς εργασίας, έθιμα, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική καθώς και όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

    Οι όροι των προηγούμενων Σ.Σ.Ε. που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται ρητά με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.

    ΆΡΘΡΟ 20

    Η διάρκεια ισχύος της παρούσας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας λήγει την 31-12-2016, αρχίζει δε αυτή να ισχύει από την 1-1-2016.

    Τα μέρη ρητά επιφυλάσσονται του δικαιώματος να καταγγείλουν την παρούσα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας και πριν τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας, εάν κατά το διάστημα ισχύος της μεταβληθούν σημαντικά οι συνθήκες που υπήρχαν κατά την υπογραφή της.

    Ειδικότερα συνομολογείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι, εκτός των άλλων περιπτώσεων, θα αποτελούν σημαντική μεταβολή των συνθηκών οι εξής περιπτώσεις: α) μείωση των αποδοχών και παροχών που καταβάλλουν στους εργαζομένους άλλες επιχειρήσεις του κλάδου πανελλαδικά

    β) μείωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των κατά την υπογραφή της παρούσας κατωτάτων βασικών μισθών, ημερομισθίων, επιδομάτων και λοιπών παροχών σε χρήμα ή σε είδος που προβλέπονται νομοθετικά ή/και από την ΕΓΣΣΕ ή/και την Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

    Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα εκ των οποίων από ένα έλαβε το κάθε συμβαλλόμενο μέρος, και ένα υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

    ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

    Για την

    H  Διοίκηση
    εργοδότρια εταιρία του επιχειρησιακού Σωματείου
    ____________________________ ____________________________
    α) Ευστράτιος Δημητριάδης α) Δημήτριος Τσίρκας
    ____________________________ ____________________________
    Β) Νικολέττα Κολομπούρδα β) Θωμάς Μπανάς
    ____________________________ ____________________________
      γ) Ιωάννης Καραγκούνης
      ____________________________
      δ) Παναγιώτα Τουλουπίδου
      ____________________________
      ε) Ελένη Κυρετσή
      ____________________________
      στ) Παρασκευούλα Στεργιανάκου
      ____________________________
      ζ) Χρήστος Γούτσιος
      ____________________________
      η) Κορνηλία Μαυρομμάτη
      ____________________________
      θ) Ιορδάνης -Δημήτριος Ατραπισόνογλου

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

     

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ

    2016-ΠΩΛΗΤΕΣ

     

    8-ωρη εργασία

    6-ωρη εργασία

    4-ωρη εργασία

     

     

    Έτη
    Προϋττηρ.

    Τελικές αποδοχές LIDL

    Τελικές αποδοχές LIDL

    Τελικές αποδοχές LIDL

    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

    Άγαμος/ Άγαμη

    0

    1.119,01

    836,59

    559,87

    6,71

    1

    1.119,01

    836,59

    559,87

    6,71

    2

    1.119,01

    836,59

    559,87

    6,71

    3

    1.119,01

    836,59

    559,87

    6,71

    4

    1.119,01

    836,59

    559,87

    6,71

    5

    1.119,01

    836,59

    559,87

    6,71

    6

    1.147,86

    858,17

    574,30

    6,89

    8

    1.191,48

    890,76

    596,12

    7,15

    9

    1.191,48

    890,76

    596,12

    7,15

    10

    1.215,51

    908,73

    608,17

    7,29

    12

    1.259,40

    941,54

    630,11

    7,56

    14

    1.305,76

    976,19

    653,30

    7,83

    16

    1.342,09

    1.003,35

    671,46

    8,05

    18

    1.378,42

    1.030,53

    689,65

    8,27

    20

    1.423,55

    1.064,26

    712,23

    8,54

    21

    1.468,62

    1.097,96

    734,77

    8,81

    22

    1.504,96

    1.125,04

    752,96

    9,03

    Έγγαμος/ Έγγαμη

    0

    1.225,58

    916,26

    613,18

    7,35

    1

    1.225,58

    916,26

    613,18

    7,35

    2

    1.225,58

    916,26

    613,18

    7,35

    3

    1.225,58

    916,26

    613,18

    7,35

    4

    1.225,58

    916,26

    613,18

    7,35

    5

    1.225,58

    916,26

    613,18

    7,35

    6

    1.257,20

    939,89

    629,01

    7,54

    8

    1.304,96

    975,61

    652,89

    7,83

    9

    1.304,96

    975,61

    652,89

    7,83

    10

    1.331,33

    995,33

    666,06

    7,99

    12

    1.379,29

    1.031,18

    690,10

    8,28

    14

    1.430,12

    1.069,16

    715,48

    8,58

    16

    1.469,80

    1.098,92

    735,42

    8,82

    18

    1.509,71

    1.128,68

    755,34

    9,06

    20

    1.559,13

    1.165,62

    780,06

    9,35

    21

    1.608,49

    1.202,53

    804,75

    9,65

    22

    1.648,30

    1.232,27

    836,66

    9,89

    Σημείωση 1: Ισχύει για τους ήδη απασχολουμένους μέχρι την υπογραφή της από 05/04/2013 επιχειρησιακής σ.σ.ε.
    Σημείωση 2: Από 01/04/2013 έχουν ανασταλεί για το σύνολο των εργαζομένων οι αυξήσεις που αφορούν υπηρεσιακές ωριμάνσεις.

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ

     

    ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 2016

     

     

     

    8 - ωρη εργασία

    4 - ωρη εργασία

    3 - ωρη εργασία

    2 - ωρη εργασία

     

     

    Έτη
    Προϋττηρ.

    Τελικές αποδοχές LIDL

    Τελικές αποδοχές LIDL

    Τελικές αποδοχές
    LIDL

    Τελικές αποδοχές LIDL

    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

                   Άγαμος/ Άγαμη

    0-3

    42,21

    25,31

    18,98

    12,66

    6,33

    3-6

    44,30

    26,57

    19,91

    13,29

    6,64

    6-9

    46,43

    27,84

    20,87

    13,92

    6,96

    9-12

    48,52

    29,10

    21,81

    14,56

    7,28

    12-15

    50,65

    30,38

    22,76

    15,19

    7,60

    15-35

    52,74

    31,62

    23,69

    15,81

    7,91

    35-36

    53,96

    32,36

    24,25

    16,19

    8,09

    36-37

    55,21

    33,10

    24,81

    16,55

    8,28

    37-38

    56,43

    33,83

    25,35

    16,93

    8,46

    38-39

    57,69

    34,58

    25,92

    17,29

    8,65

    39-40

    58,93

    35,33

    26,49

    17,67

    8,84

    Έγγαμος/ Έγγαμη

    0-3

    46,18

    27,68

    20,76

    13,85

    6,93

    3-6

    48,47

    29,07

    21,78

    14,54

    7,27

    6-9

    50,81

    30,46

    22,82

    15,23

    7,62

    9-12

    53,10

    31,84

    23,86

    15,92

    7,96

    12-15

    55,41

    33,23

    24,90

    16,62

    8,31

    15-35

    57,72

    34,61

    25,92

    17,31

    8,66

    35-36

    59,05

    35,41

    26,52

    17,71

    8,86

    36-37

    60,41

    36,21

    27,14

    18,11

    9,06

    37-38

    61,75

    37,03

    27,75

    18,53

    9,26

    38-39

    63,12

    37,85

    28,37

    18,93

    9,47

    39-40

    64,49

    38,65

    28,98

    19,32

    9,67

    Σημείωση 1: Ισχύει για τους ήδη απασχολουμένσυς μέχρι την υπογραφή της από 05/04/2013 επιχειρησιακής σ.σ.ε.
    Σημείωση 2: Από 01/04/2013 έχουν ανασταλεί για το σύνολο των εργαζομένων οι αυξήσεις που αφορούν υπηρεσιακές ωριμάνσεις.

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ

     

     

     

    2016 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

     

    8 - ωρη εργασία

    Έτη
    Προϋττηρ.

    Τελικές αποδοχές LIDL

    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

    Άγαμος/ Άγαμη

    0-3

    42,21

    6,33

    3-6

    44,30

    6,64

    6-9

    46,44

    6,97

    9-12

    48,52

    7,28

    12-15

    50,65

    7,60

    15-35

    52,74

    7,91

    35-36

    53,96

    8,09

    36-37

    55,21

    8,28

    37-38

    56,43

    8,46

    38-39

    57,69

    8,65

    39-40

    58,93

    8,84

    Έγγαμος/ Έγγαμη

    0-3

    46,18

    6,92

    3-6

    48,47

    7,27

    6-9

    50,82

    7,62

    9-12

    53,10

    7,96

    12-15

    55,41

    8,31

    15-35

    57,72

    8,66

    35-36

    59,05

    8,86

    36-37

    60,41

    9,06

    37-38

    61,75

    9,26

    38-39

    63,12

    9,47

    39-40

    64,49

    9,67

    Σημείωση 1: Ισχύει για τους ήδη απασχολουμενους μέχρι την υπογραφή της από 05/04/2013 επιχειρησιακής σ.σ.ε.
    Σημείωση 2: Από 01/04/2013 έχουν ανασταλεί για το σύνολο των εργαζομένων οι αυξήσεις που αφορούν υπηρεσιακές ωριμάνσεις.

     

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ

    ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 2016

     

    8-ωρη εργασία

    6-ωρη εργασία

    4-ωρη εργασία

     

     

    Έτη
    Προϋττηρ.

    Τελικές αποδοχές LIDL

    Τελικές αποδοχές LIDL

    Τελικές αποδοχές LIDL

    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

    Άγαμος/ Άγαμη

    0

    978,61

    731,28

    489,67

    5,87

    1

    978,61

    731,28

    489,67

    5,87

    2

    978,61

    731,28

    489,67

    5,87

    3

    978,61

    731,28

    489,67

    5,87

    4

    978,61

    731,28

    489,67

    5,87

    5

    978,61

    731,28

    489,67

    5,87

    6

    1.060,95

    792,81

    530,86

    6,37

    8

    1.149,13

    858,91

    574,98

    6,89

    9

    1.149,13

    858,91

    574,98

    6,89

    10

    1.157,84

    865,21

    579,34

    6,95

    12

    1.162,68

    868,83

    581,76

    6,98

    14

    1.167,52

    872,45

    584,19

    7,01

    16

    1.172,35

    876,06

    586,60

    7,03

    18

    1.177,21

    879,68

    589,04

    7,06

    20

    1.182,04

    883,29

    591,45

    7,09

    Έγγαμος/ Έγγαμη

    0

    1.076,47

    804,41

    538,63

    6,46

    1

    1.076,47

    804,41

    538,63

    6,46

    2

    1.076,47

    804,41

    538,63

    6,46

    3

    1.076,47

    804,41

    538,63

    6,46

    4

    1.076,47

    804,41

    538,63

    6,46

    5

    1.076,47

    804,41

    538,63

    6,46

    6

    1.167,05

    872,10

    583,95

    7,00

    8

    1.264,03

    944,58

    632,47

    7,58

    9

    1.264,03

    944,58

    632,47

    7,58

    10

    1.273,62

    951,74

    637,27

    7,64

    12

    1.278,96

    955,72

    639,94

    7,67

    14

    1.284,28

    959,69

    642,61

    7,71

    16

    1.289,59

    963,67

    645,27

    7,74

    18

    1.294,94

    967,66

    647,94

    7,77

    20

    1.300,24

    971,62

    650,61

    7,80

    Σημείωση 1: Ισχύει για τους ήδη απασχολουμένους μέχρι την υπογραφή της από 05/04/2013 επιχειρησιακής σ.σ.ε.
    Σημείωση 2: Από 01/04/2013 έχουν ανασταλεί για το σύνολο των εργαζομένων οι αυξήσεις που αφορούν υπηρεσιακές ωριμάνσεις.

    ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

    ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

    ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΓΑΜΩΝ

    ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΓΓΑΜΩΝ

    ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΓΓΑΜΩΝ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ

    ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΓΓΑΜΩΝ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ

    ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΓΓΑΜΩΝ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ

    0-3

    1078,65

    1160,37

    1201,23

    1242,08

    1282,94

    3-6

    1160,37

    1250,25

    1295,20

    1340,14

    1385,09

    6-9

    1242,08

    1340,14

    1389,17

    1438,20

    1487,23

    9-12

    1323,80

    1430,03

    1483,15

    1536,26

    1589,38

    12-15

    1405,52

    1519,92

    1577,12

    1634,32

    1691,52

    15-18

    1487,23

    1609,81

    1671,09

    1732,38

    1793,67

    18-21

    1552,60

    1681,72

    1746,27

    1810,83

    1875,38

    21-24

    1617,98

    1753,63

    1821,45

    1889,27

    1957,10

    24-27

    1683,35

    1825,54

    1896,63

    1967,72

    2038,81

    27-30

    1748,72

    1897,45

    1971,81

    2046,17

    2120,53

    30-35

    1814,10

    1969,36

    2046,99

    2124,62

    2202,25

    Σημείωση : Χορηγείται επίδομα σπουδών ύψους 14 ευρώ στου πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών και 18,50 ευρώ στους πτυχιούχους ΤΕΙ.

    ΒΟΗΘΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

    ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

    ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΓΑΜΩΝ

    ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΓΓΑΜΩΝ

    ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΓΓΑΜΩΝ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ

    ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΓΓΑΜΩΝ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ

    ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΓΓΑΜΩΝ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ

    0-ΑΝΩ

    45,43

    49,25

    51,01

    52,77

    54,53

    Σημείωση : Χορηγείται επίδομα σπουδών ύψους 14 ευρώ στου πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών και 18,50 ευρώ στους πτυχιούχους ΤΕΙ.

    Σημείωση 1: Ισχύει για τους ήδη απασχολουμένους μέχρι την υπογραφή της από 05/04/2013 επιχειρησιακής σ.σ.ε.
    Σημείωση 2: Από 01/04/2013 έχουν ανασταλεί για το σύνολο των εργαζομένων οι αυξήσεις που αφορούν υπηρεσιακές ωριμάνσεις.

    ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 310-350

      ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 310 -350

    ΑΓΑΜΟΣ

    Χρόνια
    Προϋπηρεσίας

    Τελικές Αποδοχές LIDL

    χωρίς Τριετία

    1022,72

    1 Τριετία

    1115,70

    2 Τριετίες

    1208,67

    3 Τριετίες

    1301,65

    4 Τριετίες

    1394,62

    5 Τριετίες

    1487,59

    6 Τριετίες

    1580,57

     

    ΑΓΑΜΟΣ

    Χρόνια Προϋπηρεσίας

    Τελικές Αποδοχές LIDL

    Χωρίς Τριετία

    41,31

    1 Τριετία

    45,07

    2 Τριετίες

    48,82

    3 Τριετίες

    50,70

         

    ΕΓΓΑΜΟΣ

    Χρόνια
    Προϋπηρεσίας

    Τελικές Αποδοχές LIDL

    Χωρίς Τριετία

    1115,70

    1 Τριετία

    1208,68

    2 Τριετίες

    1301,65

    3 Τριετίες

    1394,63

    4 Τριετίες

    1487,60

    5 Τριετίες

    1580,57

    6 Τριετίες

    1673,55

     

    ΕΓΓΑΜΟΣ

    Χρόνια Προϋπηρεσίας

    Τελικές Αποδοχές LIDL

    Χωρίς Τριετία

    45,07

    1 Τριετία

    48,83

    2 Τριετίες

    52,58

    3 Τριετίες

    54,46

         

    ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ

    Χρόνια
    Προϋπηρεσίας

    Τελικές Αποδοχές LIDL

    Χωρίς Τριετία

    1162,19

    1 Τριετία

    1255,17

    2 Τριετίες

    1348,14

    3 Τριετίες

    1441,12

    4 Τριετίες

    1534,09

    5 Τριετίες

    1627,06

    6 Τριετίες

    1720,04

     

    ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ

    Χρόνια Προϋπηρεσίας

    Τελικές Αποδοχές LIDL

    Χωρίς Τριετία

    46,95

    1 Τριετία

    50,71

    2 Τριετίες

    54,46

    3 Τριετίες

    56,34

         

    ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ

    Χρόνια
    Προϋπηρεσίας

    Τελικές Αποδοχές LIDL

    Χωρίς Τριετία

    1208,67

    1 Τριετία

    1301,65

    2 Τριετίες

    1394,62

    3 Τριετίες

    1487,60

    4 Τριετίες

    1580,57

    5 Τριετίες

    1673,54

    6 Τριετίες

    1766,52

     

    ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ

    Χρόνια Προϋπηρεσίας

    Τελικές Αποδοχές LIDL

    Χωρίς Τριετία

    48,83

    1 Τριετία

    52,59

    2 Τριετίες

    56,34

    3 Τριετίες

    58,22

         

    ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ

    Χρόνια
    Προϋπηρεσίας

    Τελικές Αποδοχές LIDL

    Χωρίς Τριετία

    1255,16

    1 Τριετία

    1348,13

    2 Τριετίες

    1441,11

    3 Τριετίες

    1534,08

    4 Τριετίες

    1627,06

    5 Τριετίες

    1720,03

    6 Τριετίες

    1813,01

      Σημείωση1: Ισχύει για τους ήδη απασχολουμένους μέχρι την υπογραφή της από 05/04/2013 επιχειρησιακής σ.σ.ε.
    Σημείωση2: Από 01/04/2013 έχουν ανασταλεί για το σύνολο των εργαζομένων οι αυξήσεις που αφορούν υπηρεσιακές ωριμάνσεις.
    Σημείωση 3 : + 15% επίδομα LIDL για χειριστές-βοηθούς χειριστές στις τελικές αποδοχές LIDL. + 15% επίδομα Αρχιχειριστή (όπου εφαρμόζεται).

     

     

    ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ 310-350

    Έτη
    Προϋπηρ.

    Επίδομα τέκνου 8ωρου για 3ο παιδί και άνω

    Επίδομα τέκνου 6 ωρου για 3ο παιδί και άνω

    Επίδομα τέκνου 4 ωρου για 3ο παιδί και άνω

     

    Άγαμος/ Άγαμη

    0

    45,91

    34,43

    22,95

    1

    45,91

    34,43

    22,95

    2

    47,44

    35,58

    23,72

    3

    47,44

    35,58

    23,72

    4

    49,09

    36,82

    24,55

    5

    49,09

    36,82

    24,55

    6

    50,36

    37,77

    25,18

    8

    52,27

    39,20

    26,14

    10

    53,33

    40,00

    26,66

    12

    55,25

    41,44

    27,63

    14

    57,29

    42,96

    28,64

    16

    58,88

    44,16

    29,44

    18

    60,47

    45,36

    30,24

    20

    62,45

    46,84

    31,23

    21

    64,43

    48,32

    32,22

    22

    66,03

    49,52

    33,01

    Έγγαμος/ Έγγαμη

    0

    45,91

    34,43

    22,95

    1

    45,91

    34,43

    22,95

    2

    47,44

    35,58

    23,72

    3

    47,44

    35,58

    23,72

    4

    49,09

    36,82

    24,55

    5

    49,09

    36,82

    24,55

    6

    50,36

    37,77

    25,18

    8

    52,27

    39,20

    26,14

    10

    53,33

    40,00

    26,66

    12

    55,25

    41,44

    27,63

    14

    57,29

    42,96

    28,64

    16

    58,88

    44,16

    29,44

    18

    60,47

    45,36

    30,24

    20

    62,45

    46,84

    31,23

    21

    64,43

    48,32

    32,22

    22

    66,03

    49,52

    33,01

    Σημείωση 1: Ισχύει για τους ήδη απασχολουμενους μέχρι την υπογραφή της από 05/04/2013 επιχειρησιακής σ.σ.ε.
    Σημείωση 2: Από 01/04/2013 έχουν ανασταλεί για το σύνολο των εργαζομένων οι αυξήσεις που αφορούν υπηρεσιακές ωριμάνσεις.

    ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ 310 350

     

    Έτη
    Προϋττηρ.

    Επίδομα τέκνου 8ωρου για 3ο τταιδί και άνω

    Επίδομα τέκνου 6 ωρου για 3ο παιδί και άνω

    Επίδομα τέκνου 4 ωρου για 3ο παιδί και άνω

    Άγαμος/ Άγαμη

    0

    41,87

    31,40

    20,94

    1

    41,87

    31,40

    20,94

    2

    44,30

    33,22

    22,15

    3

    44,30

    33,22

    22,15

    4

    44,52

    33,39

    22,26

    5

    44,52

    33,39

    22,26

    6

    48,26

    36,20

    24,13

    8

    52,27

    39,20

    26,14

    10

    52,67

    39,50

    26,33

    12

    52,89

    39,67

    26,44

    14

    53,11

    39,83

    26,55

    16

    53,33

    40,00

    26,66

    18

    53,55

    40,16

    26,77

    20

    53,77

    40,33

    26,88

    Έγγαμος/ Έγγαμη

    0

    41,87

    31,40

    20,94

    1

    41,87

    31,40

    20,94

    2

    44,30

    33,22

    22,15

    3

    44,30

    33,22

    22,15

    4

    44,52

    33,39

    22,26

    5

    44,52

    33,39

    22,26

    6

    48,26

    36,20

    24,13

    8

    52,27

    39,20

    26,14

    10

    52,67

    39,50

    26,33

    12

    52,89

    39,67

    26,44

    14

    53,11

    39,83

    26,55

    16

    53,33

    40,00

    26,66

    18

    53,55

    40,16

    26,77

    20

    53,77

    40,33

    26,88

    Σημείωση 1: Ισχύει για τους ήδη απασχολουμένους μέχρι την υπογραφή της από 05/04/2013 επιχειρησιακής σ.σ.ε.
    Σημείωση 2: Από 01/04/2013 έχουν ανασταλεί για το σύνολο των εργαζομένων οι αυξήσεις που αφορούν υπηρεσιακές ωριμάνσεις.

    ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ 310 - 350

     

    Έτη
    Προϋττηρ.

    Επίδομα τέκνου 8ωρου για 3ο παιδί και άνω

    Επίδομα τέκνου 4 ωρου για 3ο παιδί και άνω

    Επίδομα τέκνου 3 ωρου για 3ο παιδί και άνω

    Επίδομα τέκνου 2 ωρου για 3ο παιδί και άνω

    Άγαμος/Άγαμη

    0-3

    1,81

    1,08

    0,81

    0,54

    3-6

    1,90

    1,14

    0,85

    0,57

    6-9

    1,99

    1,19

    0,89

    0,60

    9-12

    2,08

    1,25

    0,93

    0,62

    12-15

    2,17

    1,30

    0,98

    0,65

    15-35

    2,26

    1,36

    1,02

    0,68

    35-36

    2,31

    1,39

    1,04

    0,69

    36-37

    2,37

    1,42

    1,06

    0,71

    37-38

    2,42

    1,45

    1,09

    0,73

    38-39

    2,47

    1,48

    1,11

    0,74

    39-40

    2,53

    1,51

    1,14

    0,76

    Έγγαμος / Έγγαμη

    0-3

    1,81

    1,08

    0,81

    0,54

    3-6

    1,90

    1,14

    0,85

    0,57

    6-9

    1,99

    1,19

    0,89

    0,60

    9-12

    2,08

    1,25

    0,93

    0,62

    12-15

    2,17

    1,30

    0,98

    0,65

    15-35

    2,26

    1,36

    1,02

    0,68

    35-36

    2,31

    1,39

    1,04

    0,69

    36-37

    2,37

    1,42

    1,06

    0,71

    37-38

    2,42

    1,45

    1,09

    0,73

    38-39

    2,47

    1,48

    1,11

    0,74

    39-40

    2,53

    1,51

    1,14

    0,76

    Σημείωση 1: Ισχύει για τους ήδη απασχολουμένους μέχρι την υπογραφή της από 05/04/2013 επιχειρησιακής σ.σ.ε.
    Σημείωση 2: Από 01/04/2013 έχουν ανασταλεί για το σύνολο των εργαζομένων οι αυξήσεις που αφορούν υπηρεσιακές ωριμάνσεις.

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ
    ΠΩΛΗΤΕΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) από 05/04/2013
    ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
    ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ (10%)
    10 ΕΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (5%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ (5%)
    ΣΠΟΥΔΩΝ (10%)
    ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΛΑΘΩΝ (5%)
    0-2
    860,00 €
    5,16 €
    86,00 €
    0,00 €
    43,00 €
    86,00 €
    43,00 €
    2-4
    889,00 €
    5,33 €
    88,90 €
    0,00 €
    44,45 €
    88,90 €
    44,45 €
    4-5
    920,00 €
    5,52 €
    92,00 €
    0,00 €
    46,00 €
    92,00 €
    46,00 €
    5-6
    920,00 €
    5,52 €
    92,00 €
    0,00 €
    46,00 €
    92,00 €
    46,00 €
    6-8
    944,00 €
    5,66 €
    94,40 €
    0,00 €
    47,20 €
    94,40 €
    47,20 €
    8-10
    980,00 €
    5,88 €
    98,00 €
    0,00 €
    49,00 €
    98,00 €
    49,00 €
    10-12
    1.000,00 €
    6,00 €
    100,00 €
    50,00 €
    50,00 €
    100,00 €
    50,00 €
    12-14
    1.036,00 €
    6,22 €
    103,60 €
    51,80 €
    51,80 €
    103,60 €
    51,80 €
    14-16
    1.074,00 €
    6,44 €
    107,40 €
    53,70 €
    53,70 €
    107,40 €
    53,70 €
    16-18
    1.104,00 €
    6,62 €
    110,40 €
    55,20 €
    55,20 €
    110,40 €
    55,20 €
    18-20
    1.134,00 €
    6,80 €
    113,40 €
    56,70 €
    56,70 €
    113,40 €
    56,70 €
    20-21
    1.171,00 €
    7,03 €
    117,10 €
    58,55 €
    58,55 €
    117,10 €
    58,55 €
    21-22
    1.208,00 €
    7,25 €
    120,80 €
    60,40 €
    60,40 €
    120,80 €
    60,40 €
    22-23
    1.238,00 €
    7,43 €
    123,80 €
    61,90 €
    61,90 €
    123,80 €
    61,90 €
    23-24
    1.268,00 €
    7,61 €
    126,80 €
    63,40 €
    63,40 €
    126,80 €
    63,40 €
    24-25
    1.298,00 €
    7,79 €
    129,80 €
    64,90 €
    64,90 €
    129,80 €
    64,90 €
    25-26
    1.320,00 €
    7,92 €
    132,00 €
    66,00 €
    66,00 €
    132,00 €
    66,00 €
    26-27
    1.350,00 €
    8,10 €
    135,00 €
    67,50 €
    67,50 €
    135,00 €
    67,50 €
    27-28
    1.372,00 €
    8,23 €
    137,20 €
    68,60 €
    68,60 €
    137,20 €
    68,60 €
    28-29
    1.402,00 €
    8,41 €
    140,20 €
    70,10 €
    70,10 €
    140,20 €
    70,10 €
    29-30
    1.424,00 €
    8,54 €
    142,40 €
    71,20 €
    71,20 €
    142,40 €
    71,20 €
    30-31
    1.446,00 €
    8,68 €
    144,60 €
    72,30 €
    72,30 €
    144,60 €
    72,30 €
    31-32
    1.467,00 €
    8,80 €
    146,70 €
    73,35 €
    73,35 €
    146,70 €
    73,35 €
    32-33
    1.489,00 €
    8,93 €
    148,90 €
    74,45 €
    74,45 €
    148,90 €
    74,45 €
    33-34
    1.511,00 €
    9,07 €
    151,10 €
    75,55 €
    75,55 €
    151,10 €
    75,55 €
    34-35
    1.533,00 €
    9,20 €
    153,30 €
    76,65 €
    76,65 €
    153,30 €
    76,65 €
    35-36
    1.558,00 €
    9,35 €
    155,80 €
    77,90 €
    77,90 €
    155,80 €
    77,90 €
    36-37
    1.584,00 €
    9,50 €
    158,40 €
    79,20 €
    79,20 €
    158,40 €
    79,20 €
    37-38
    1.610,00 €
    9,66 €
    161,00 €
    80,50 €
    80,50 €
    161,00 €
    80,50 €
    38-39
    1.636,00 €
    9,82 €
    163,60 €
    81,80 €
    81,80 €
    163,60 €
    81,80 €
    39-40
    1.661,00 €
    9,97 €
    166,10 €
    83,05 €
    83,05 €
    166,10 €
    83,05 €

     

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ
    ΠΩΛΗΤΕΣ (6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) από 05/04/2013
    ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
    ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ (10%)
    10 ΕΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (5%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ (5%)
    ΣΠΟΥΔΩΝ (10%)
    ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΛΑΘΩΝ (5%)
    0-2
    644,99 €
    5,16 €
    64,50 €
    0,00 €
    32,25 €
    64,50 €
    32,25 €
    2-4
    666,74 €
    5,33 €
    66,67 €
    0,00 €
    33,34 €
    66,67 €
    33,34 €
    4-5
    689,99 €
    5,52 €
    69,00 €
    0,00 €
    34,50 €
    69,00 €
    34,50 €
    5-6
    689,99 €
    5,52 €
    69,00 €
    0,00 €
    34,50 €
    69,00 €
    34,50 €
    6-8
    707,99 €
    5,66 €
    70,80 €
    0,00 €
    35,40 €
    70,80 €
    35,40 €
    8-10
    734,99 €
    5,88 €
    73,50 €
    0,00 €
    36,75 €
    73,50 €
    36,75 €
    10-12
    749,99 €
    6,00 €
    75,00 €
    37,50 €
    37,50 €
    75,00 €
    37,50 €
    12-14
    776,99 €
    6,22 €
    77,70 €
    38,85 €
    38,85 €
    77,70 €
    38,85 €
    14-16
    805,49 €
    6,44 €
    80,55 €
    40,27 €
    40,27 €
    80,55 €
    40,27 €
    16-18
    827,99 €
    6,62 €
    82,80 €
    41,40 €
    41,40 €
    82,80 €
    41,40 €
    18-20
    850,49 €
    6,80 €
    85,05 €
    42,52 €
    42,52 €
    85,05 €
    42,52 €
    20-21
    878,24 €
    7,03 €
    87,82 €
    43,91 €
    43,91 €
    87,82 €
    43,91 €
    21-22
    905,99 €
    7,25 €
    90,60 €
    45,30 €
    45,30 €
    90,60 €
    45,30 €
    22-23
    928,49 €
    7,43 €
    92,85 €
    46,42 €
    46,42 €
    92,85 €
    46,42 €
    23-24
    950,99 €
    7,61 €
    95,10 €
    47,55 €
    47,55 €
    95,10 €
    47,55 €
    24-25
    973,49 €
    7,79 €
    97,35 €
    48,67 €
    48,67 €
    97,35 €
    48,67 €
    25-26
    989,99 €
    7,92 €
    99,00 €
    49,50 €
    49,50 €
    99,00 €
    49,50 €
    26-27
    1.012,49 €
    8,10 €
    101,25 €
    50,62 €
    50,62 €
    101,25 €
    50,62 €
    27-28
    1.028,99 €
    8,23 €
    102,90 €
    51,45 €
    51,45 €
    102,90 €
    51,45 €
    28-29
    1.051,49 €
    8,41 €
    105,15 €
    52,57 €
    52,57 €
    105,15 €
    52,57 €
    29-30
    1.067,99 €
    8,54 €
    106,80 €
    53,40 €
    53,40 €
    106,80 €
    53,40 €
    30-31
    1.084,49 €
    8,68 €
    108,45 €
    54,22 €
    54,22 €
    108,45 €
    54,22 €
    31-32
    1.100,24 €
    8,80 €
    110,02 €
    55,01 €
    55,01 €
    110,02 €
    55,01 €
    32-33
    1.116,74 €
    8,93 €
    111,67 €
    55,84 €
    55,84 €
    111,67 €
    55,84 €
    33-34
    1.133,24 €
    9,07 €
    113,32 €
    56,66 €
    56,66 €
    113,32 €
    56,66 €
    34-35
    1.149,74 €
    9,20 €
    114,97 €
    57,49 €
    57,49 €
    114,97 €
    57,49 €
    35-36
    1.168,49 €
    9,35 €
    116,85 €
    58,42 €
    58,42 €
    116,85 €
    58,42 €
    36-37
    1.187,99 €
    9,50 €
    118,80 €
    59,40 €
    59,40 €
    118,80 €
    59,40 €
    37-38
    1.207,49 €
    9,66 €
    120,75 €
    60,37 €
    60,37 €
    120,75 €
    60,37 €
    38-39
    1.226,99 €
    9,82 €
    122,70 €
    61,35 €
    61,35 €
    122,70 €
    61,35 €
    39­40
    1.245,74 €
    9,97 €
    124,57 €
    62,29 €
    62,29 €
    124,57 €
    62,29 €

     

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ
    ΠΩΛΗΤΕΣ (4ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) από 05/04/2013
    ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
    ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ (10%)
    10 ΕΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (5%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ (5%)
    ΣΠΟΥΔΩΝ (10%)
    ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΛΑΘΩΝ (5%)
    0-2
    429,99 €
    5,16 €
    43,00 €
    0,00 €
    21,50 €
    43,00 €
    21,50 €
    2-4
    444,49 €
    5,33 €
    44,45 €
    0,00 €
    22,22 €
    44,45 €
    22,22 €
    4-5
    459:99 €
    5,52 €
    46,00 €
    0,00 €
    23,00 €
    46,00 €
    23,00 €
    5-6
    459:99 €
    5,52 €
    46,00 €
    0,00 €
    23,00 €
    46,00 €
    23,00 €
    6-8
    471,99 €
    5,66 €
    47,20 €
    0,00 €
    23,60 €
    47,20 €
    23,60 €
    8-10
    489:99 €
    5,88 €
    49,00 €
    0,00 €
    24,50 €
    49,00 €
    24,50 €
    10-12
    499:99 €
    6,00 €
    50,00 €
    25,00 €
    25,00 €
    50,00 €
    25,00 €
    12-14
    517:99 €
    6,22 €
    51,80 €
    25,90 €
    25,90 €
    51,80 €
    25,90 €
    14-16
    536,99 €
    6,44 €
    53,70 €
    26,85 €
    26,85 €
    53,70 €
    26,85 €
    16-18
    551:99 €
    6,62 €
    55,20 €
    27,60 €
    27,60 €
    55,20 €
    27,60 €
    18-20
    566,99 €
    6,80 €
    56,70 €
    28,35 €
    28,35 €
    56,70 €
    28,35 €
    20-21
    585,49 €
    7,03 €
    58,55 €
    29,27 €
    29,27 €
    58,55 €
    29,27 €
    21-22
    603,99 €
    7,25 €
    60,40 €
    30,20 €
    30,20 €
    60,40 €
    30,20 €
    22-23
    618,99 €
    7,43 €
    61,90 €
    30,95 €
    30,95 €
    61,90 €
    30,95 €
    23-24
    633,99 €
    7,61 €
    63,40 €
    31,70 €
    31,70 €
    63,40 €
    31,70 €
    24-25
    648,99 €
    7,79 €
    64,90 €
    32,45 €
    32,45 €
    64,90 €
    32,45 €
    25-26
    659,99 €
    7,92 €
    66,00 €
    33,00 €
    33,00 €
    66,00 €
    33,00 €
    26-27
    674,99 €
    8,10 €
    67,50 €
    33,75 €
    33,75 €
    67,50 €
    33,75 €
    27-28
    685,99 €
    8,23 €
    68,60 €
    34,30 €
    34,30 €
    68,60 €
    34,30 €
    28-29
    700,99 €
    8,41 €
    70,10 €
    35,05 €
    35,05 €
    70,10 €
    35,05 €
    29-30
    711,99 €
    8,54 €
    71,20 €
    35,60 €
    35,60 €
    71,20 €
    35,60 €
    30-31
    722,99 €
    8,68 €
    72,30 €
    36,15 €
    36,15 €
    72,30 €
    36,15 €
    31-32
    733,49 €
    8,80 €
    73,35 €
    36,67 €
    36,67 €
    73,35 €
    36,67 €
    32-33
    744,49 €
    8,93 €
    74,45 €
    37,22 €
    37,22 €
    74,45 €
    37,22 €
    33-34
    755,49 €
    9,07 €
    75,55 €
    37,77 €
    37,77 €
    75,55 €
    37,77 €
    34-35
    766,49 €
    9,20 €
    76,65 €
    38,32 €
    38,32 €
    76,65 €
    38,32 €
    35-36
    778,99 €
    9,35 €
    77,90 €
    38,95 €
    38,95 €
    77,90 €
    38,95 €
    36-37
    791,99 €
    9,50 €
    79,20 €
    39,60 €
    39,60 €
    79,20 €
    39,60 €
    37-38
    804,99 €
    9,66 €
    80,50 €
    40,25 €
    40,25 €
    80,50 €
    40,25 €
    38-39
    817,99 €
    9,82 €
    81,80 € 
    40,90 €
    40,90 €
    81,80 € 
    40,90 €
    39-40
    830,49 €
    9,97 €
    83,05 €
    41,52 €
    41,52 €
    83,05 €
    41,52 €

     

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ
    ΠΩΛΗΤΕΣ (ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ 3Μ*4ΩΡΕΣ) από 05/04/2013
    ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
    ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ (10%)
    10 ΕΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (5%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ (5%)
    ΣΠΟΥΔΩΝ (10%)
    ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΛΑΘΩΝ (5%)
    0-2
    268,31 €
    5,16 €
    26,83 €
    0,00 €
    13,42 €
    26,83 €
    13,42 €
    2-4
    277,36 €
    5,33 €
    27,74 €
    0,00 €
    13,87 €
    27,74 €
    13,87 €
    4-5
    287,03 €
    5,52 €
    28,70 €
    0,00 €
    14,35 €
    28,70 €
    14,35 €
    5-6
    287,03 €
    5,52 €
    28,70 €
    0,00 €
    14,35 €
    28,70 €
    14,35 €
    6-8
    294,52 €
    5,66 €
    29,45 €
    0,00 €
    14,73 €
    29,45 €
    14,73 €
    8-10
    305,75 €
    5,88 €
    30,58 €
    0,00 €
    15,29 €
    30,58 €
    15,29 €
    10-12
    311,99 €
    6,00 €
    31,20 €
    15,60 €
    15,60 €
    31,20 €
    15,60 €
    12-14
    323,23 €
    6,22 €
    32,32 €
    16,16 €
    16,16 €
    32,32 €
    16,16 €
    14-16
    335,08 €
    6,44 €
    33,51 €
    16,75 €
    16,75 €
    33,51 €
    16,75 €
    16-18
    344,44 €
    6,62 €
    34,44 €
    17,22 €
    17,22 €
    34,44 €
    17,22 €
    18-20
    353,80 €
    6,80 €
    35,38 €
    17,69 €
    17,69 €
    35,38 €
    17,69 €
    20-21
    365,34 €
    7,03 €
    36,53 €
    18,27 €
    18,27 €
    36,53 €
    18,27 €
    21-22
    376,89 €
    7,25 €
    37,69 €
    18,84 €
    18,84 €
    37,69 €
    18,84 €
    22-23
    386,25 €
    7,43 €
    38,62 €
    19,31 €
    19,31 €
    38,62 €
    19,31 €
    23-24
    395,61 €
    7,61 €
    39,56 €
    19,78 €
    19,78 €
    39,56 €
    19,78 €
    24-25
    404,97 €
    7,79 €
    40,50 €
    20,25 €
    20,25 €
    40,50 €
    20,25 €
    25-26
    411,83 €
    7,92 €
    41,18 €
    20,59 €
    20,59 €
    41,18 €
    20,59 €
    26-27
    421,19 €
    8,10 €
    42,12 €
    21,06 €
    21,06 €
    42,12 €
    21,06 €
    27-28
    428,06 €
    8,23 €
    42,81 €
    21,40 €
    21,40 €
    42,81 €
    21,40 €
    28-29
    437,42 €
    8,41 €
    43,74 €
    21,87 €
    21,87 €
    43,74 €
    21,87 €
    29-30
    444,28 €
    8,54 €
    44,43 €
    22,21 €
    22,21 €
    44,43 €
    22,21 €
    30-31
    451,14 €
    8,68 €
    45,11 €
    22,56 €
    22,56 €
    45,11 €
    22,56 €
    31-32
    457,70 €
    8,80 €
    45,77 €
    22,88 €
    22,88 €
    45,77 €
    22,88 €
    32-33
    464,56 €
    8,93 €
    46,46 €
    23,23 €
    23,23 €
    46,46 €
    23,23 €
    33-34
    471,42 €
    9,07 €
    47,14 €
    23,57 €
    23,57 €
    47,14 €
    23,57 €
    34-35
    478,29 €
    9,20 €
    47,83 €
    23,91 €
    23,91 €
    47,83 €
    23,91 €
    35-36
    486,09 €
    9,35 €
    48,61 €
    24,30 €
    24,30 €
    48,61 €
    24,30 €
    36-37
    494,20 €
    9,50 €
    49,42 € 
    24,71 €
    24,71 €
    49,42 €
    24,71 €
    37-38
    502,31 €
    9,66 €
    50,23 €
    25,12 €
    25,12 €
    50,23 €
    25,12 €
    38-39
    510,42 €
    9,82 €
    51,04 €
    25,52 €
    25,52 €
    51,04 €
    25,52 €
    39-40
    518,22 €
    9,97 €
    51,82 €
    25,91 €
    25,91 €
    51,82 €
    25,91 €

     

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ
    ΠΩΛΗΤΕΣ (ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ 2Μ*7ΩΡΕΣ+8ΩΡΕΣ) από 05/04/2013
    ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
    ΒΑΣΙΚΟΣ
    ΜΙΣΘΟΣ
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ (10%)
    10 ΕΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (5%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ (5%)
    ΣΠΟΥΔΩΝ (10%)
    ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΛΑΘΩΝ (5%)
    0-2
    322,50 €
    5,16 €
    32,25 €
    0,00 €
    16,12 €
    32,25 €
    16,12 €
    2-4
    333,37 €
    5,33 €
    33,34 €
    0,00 €
    16,67 €
    33,34 €
    16,67 €
    4-5
    345,00 €
    5,52 €
    34,50 €
    0,00 €
    17,25 €
    34,50 €
    17,25 €
    5-6
    345,00 €
    5,52 €
    34,50 €
    0,00 €
    17,25 €
    34,50 €
    17,25 €
    6-8
    354,00 €
    5,66 €
    35,40 €
    0,00 €
    17,70 €
    35,40 €
    17,70 €
    8-10
    367,50 €
    5,88 €
    36,75 €
    0,00 €
    18,37 €
    36,75 €
    18,37 €
    10-12
    375,00 €
    6,00 €
    37,50 €
    18,75 €
    18,75 €
    37,50 €
    18,75 €
    12-14
    388,50 €
    6,22 €
    38,85 €
    19,42 €
    19,42 €
    38,85 €
    19,42 €
    14-16
    402,75 €
    6,44 €
    40,27 €
    20,14 €
    20,14 €
    40,27 €
    20,14 €
    16-18
    414,00 €
    6,62 €
    41,40 €
    20,70 €
    20,70 €
    41,40 €
    20,70 €
    18-20
    425,25 €
    6,80 €
    42,52 €
    21,26 €
    21,26 €
    42,52 €
    21,26 €
    20-21
    439,12 €
    7,03 €
    43,91 €
    21,96 €
    21,96 €
    43,91 €
    21,96 €
    21-22
    453,00 €
    7,25 €
    45,30 €
    22,65 €
    22,65 €
    45,30 €
    22,65 €
    22-23
    464,25 €
    7,43 €
    46,42 €
    23,21 €
    23,21 €
    46,42 €
    23,21 €
    23-24
    475,50 €
    7,61 €
    47,55 €
    23,77 €
    23,77 €
    47,55 €
    23,77 €
    24-25
    486,75 €
    7,79 €
    48,67 €
    24,34 €
    24,34 €
    48,67 €
    24,34 €
    25-26
    495,00 €
    7,92 €
    49,50 €
    24,75 €
    24,75 €
    49,50 €
    24,75 €
    26-27
    506,25 €
    8,10 €
    50,62 €
    25,31 €
    25,31 €
    50,62 €
    25,31 €
    27-28
    514,50 €
    8,23 €
    51,45 €
    25,72 €
    25,72 €
    51,45 €
    25,72 €
    28-29
    525,75 €
    8,41 €
    52,57 €
    26,29 €
    26,29 €
    52,57 €
    26,29 €
    29-30
    534,00 €
    8,54 €
    53,40 €
    26,70 €
    26,70 €
    53,40 €
    26,70 €
    30-31
    542,25 €
    8,68 €
    54,22 €
    27,11 €
    27,11 €
    54,22 €
    27,11 €
    31-32
    550,12 €
    8,80 €
    55,01 €
    27,51 €
    27,51 €
    55,01 €
    27,51 €
    32-33
    558,37 €
    8,93 €
    55,84 €
    27,92 €
    27,92 €
    55,84 €
    27,92 €
    33-34
    566,62 €
    9,07 €
    56,66 €
    28,33 €
    28,33 €
    56,66 €
    28,33 €
    34-35
    574,87 €
    9,20 €
    57,49 €
    28,74 €
    28,74 €
    57,49 €
    28,74 €
    35-36
    584,25 €
    9,35 €
    58,42 €
    29,21 €
    29,21 €
    58,42 €
    29,21 €
    36-37
    594,00 €
    9,50 €
    59,40 €
    29,70 €
    29,70 €
    59,40 €
    29,70 €
    37-38
    603,75 €
    9,66 €
    60,37 €
    30,19 €
    30,19 €
    60,37 €
    30,19 €
    38-39
    613,50 €
    9,82 €
    61,35 €
    30,67 €
    30,67 €
    61,35 €
    30,67 €
    39-40
    622,87 €
    9,97 €
    62,29 €
    31,14 €
    31,14 €
    62,29 €
    31,14 €

     

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) από 05/04/2013
    ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
    ΒΑΣΙΚΟΣ
    ΜΙΣΟΟΣ
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ (10%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ (5%)
    ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΕΙ (18%)
    ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ (13%)
    ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
    ΛΑΘΩΝ (5%)
    0-2
    785,00 €
    4,71 €
    78,50 €
    39,25 €
    141,30 €
    102,05 €
    39,25 €
    2-4
    830,00 €
    4,98 €
    83,00 €
    41,50 €
    149,40 €
    107,90 €
    41,50 €
    4-6
    835,00 €
    5,01 €
    83,50 €
    41,75 €
    150,30 €
    108,55 €
    41,75 €
    6-8
    905,00 €
    5,43 €
    90,50 €
    45,25 €
    162,90 €
    117,65 €
    45,25 €
    8-10
    980,00 €
    5,88 €
    98,00 €
    49,00 €
    176,40 €
    127,40 €
    49,00 €
    10-12
    987,00 €
    5,92 €
    98,70 €
    49,35 €
    177,66 €
    128,31 €
    49,35 €
    12-14
    992,00 €
    5,95 €
    99,20 €
    49,60 €
    178,56 €
    128,96 €
    49,60 €
    14-16
    996,00 €
    5,98 €
    99,60 €
    49,80 €
    179,28 €
    129,48 €
    49,80 €
    16-18
    1.000,00 €
    6,00 €
    100,00 €
    50,00 €
    180,00 €
    130,00 €
    50,00 €
    18-20
    1.004,00 €
    6,02 €
    100,40 €
    50,20 €
    180,72 €
    130,52 €
    50,20 €
    20-21
    1.008,00 €
    6,05 €
    100,80 €
    50,40 €
    181,44 €
    131,04 €
    50,40 €
    21-22
    1.012,00 €
    6,07 €
    101,20 €
    50,60 €
    182,16 €
    131,56 €
    50,60 €
    22-23
    1.016,00 €
    6,10 €
    101,60 €
    50,80 €
    182,88 €
    132,08 €
    50,80 €
    23-24
    1.020,00 €
    6,12 €
    102,00 €
    51,00 €
    183,60 €
    132,60 €
    51,00 €
    24-25
    1.025,00 €
    6,15 €
    102,50 €
    51,25 €
    184,50 €
    133,25 €
    51,25 €
    25-26
    1.033,00 €
    6,20 €
    103,30 €
    51,65 €
    185,94 €
    134,29 €
    51,65 €
    26-27
    1.049,00 €
    6,29 €
    104,90 €
    52,45 €
    188,82 €
    136,37 €
    52,45 €
    27-28
    1.058,00 €
    6,35 €
    105,80 €
    52,90 €
    190,44 €
    137,54 €
    52,90 €
    28-29
    1.074,00 €
    6,44 €
    107,40 €
    53,70 €
    193,32 €
    139,62 €
    53,70 €
    29-30
    1.091,00 €
    6,55 €
    109,10 €
    54,55 €
    196,38 €
    141,83 €
    54,55 €
    30-31
    1.099,00 €
    6,59 €
    109,90 €
    54,95 €
    197,82 €
    142,87 €
    54,95 €
    31-32
    1.107,00 €
    6,64 €
    110,70 €
    55,35 €
    199,26 €
    143,91 €
    55,35 €
    32-33
    1.115,00 €
    6,69 €
    111,50 €
    55,75 €
    200,70 €
    144,95 €
    55,75 €
    33-34
    1.124,00 €
    6,74 €
    112,40 €
    56,20 €
    202,32 €
    146,12 €
    56,20 €
    34-35
    1.132,00 €
    6,79 €
    113,20 €
    56,60 €
    203,76 €
    147,16 €
    56,60 €
    35-36
    1.158,00 €
    6,95 €
    115,80 €
    57,90 €
    208,44 €
    150,54 €
    57,90 €
    36-37
    1.185,00 €
    7,11 €
    118,50 €
    59,25 €
    213,30 €
    154,05 €
    59,25 €
    37-38
    1.209,00 €
    7,25 €
    120,90 €
    60,45 €
    217,62 €
    157,17 €
    60,45 €
    38-39
    1.235,00 €
    7,41 €
    123,50 €
    61,75 €
    222,30 €
    160,55 €
    61,75 €
    39-40
    1.261,00 €
    7,57 €
    126,10 €
    63,05 €
    226,98 €
    163,93 €
    63,05 €

     

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ
    ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (6ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) από 05/04/2013
    ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
    ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ (10%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ (5%)
    ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΕΙ (18%)
    ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ (13%)
    ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΛΑΘΩΝ (5%)
    0-2
    588,74 €
    4,71 €
    58,87 €
    29,44 €
    105,97 €
    76,54 €
    29,44 €
    2-4
    622,49 €
    4,98 €
    62,25 €
    31,12 €
    112,05 €
    80,92 €
    31,12 €
    4-5
    626,24 €
    5,01 €
    62,62 €
    31,31 €
    112,72 €
    81,41 €
    31,31 €
    6-8
    678,74 €
    5,43 €
    67,87 €
    33,94 €
    122,17 €
    88,24 €
    33,94 €
    8-10
    734,99 €
    5,88 €
    73,50 €
    36,75 €
    132,30 €
    95,55 €
    36,75 €
    10-12
    740,24 €
    5,92 €
    74,02 €
    37,01 €
    133,24 €
    96,23 €
    37,01 €
    12-14
    743,99 €
    5,95 €
    74,40 €
    37,20 €
    133,92 €
    96,72 €
    37,20 €
    14-16
    746,99 €
    5,98 €
    74,70 €
    37,35 €
    134,46 €
    97,11 €
    37,35 €
    16-18
    749,99 €
    6,00 €
    75,00 €
    37,50 €
    135,00 €
    97,50 €
    37,50 €
    18-20
    752,99 €
    6,02 €
    75,30 €
    37,65 €
    135,54 €
    97,89 €
    37,65 €
    20-21
    755,99 €
    6,05 €
    75,60 €
    37,80 €
    136,08 €
    98,28 €
    37,80 €
    21-22
    758,99 €
    6,07 €
    75,90 €
    37,95 €
    136,62 €
    98,67 €
    37,95 €
    22-23
    761,99 €
    6,10 €
    76,20 €
    38,10 €
    137,16 €
    99,06 €
    38,10 €
    23-24
    764,99 €
    6,12 €
    76,50 €
    38,25 €
    137,70 €
    99,45 €
    38,25 €
    24-25
    768,74 €
    6,15 €
    76,87 €
    38,44 €
    138,37 €
    99,94 €
    38,44 €
    25-26
    774,74 €
    6,20 €
    77,47 €
    38,74 €
    139,45 €
    100,72 €
    38,74 €
    26-27
    786,74 €
    6,29 €
    78,67 €
    39,34 €
    141,61 €
    102,28 €
    39,34 €
    27-28
    793,49 €
    6,35 €
    79,35 €
    39,67 €
    142,83 €
    103,15 €
    39,67 €
    28-29
    805,49 €
    6,44 €
    80,55 €
    40,27 €
    144,99 €
    104,71 €
    40,27 €
    29-30
    818,24 €
    6,55 €
    81,82 €
    40,91 €
    147,28 €
    106,37 €
    40,91 €
    30-31
    824,24 €
    6,59 €
    82,42 €
    41,21 €
    148,36 €
    107,15 €
    41,21 €
    31-32
    830,24 €
    6,64 €
    83,02 €
    41,51 €
    149,44 €
    107,93 €
    41,51 €
    32-33
    836,24 €
    6,69 €
    83,62 €
    41,81 €
    150,52 €
    108,71 €
    41,81 €
    33-34
    842,99 €
    6,74 €
    84,30 €
    42,15 €
    151,74 €
    109,59 €
    42,15 €
    34-35
    848,99 €
    6,79 €
    84,90 €
    42,45 €
    152,82 €
    110,37 €
    42,45 €
    35-36
    868,49 €
    6,95 €
    86,85 €
    43,42 €
    156,33 €
    112,90 €
    43,42 €
    36-37
    888,74 €
    7,11 €
    88,87 €
    44,44 €
    159,97 €
    115,54 €
    44,44 €
    37-38
    906,74 €
    7,25 €
    90,67 €
    45,34 €
    163,21 €
    117,88 €
    45,34 €
    38-39
    926,24 €
    7,41 €
    92,62 €
    46,31 €
    166,72 €
    120,41 €
    46,31 €
    39-40
    945,74 €
    7,57 €
    94,57 €
    47,29 €
    170,23 €
    122,95 €
    47,29 €

     

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ
    ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (4ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) από 05/04/2013
    ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
    ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ (10%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ (5%)
    ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΕΙ (18%)
    ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ (13%)
    ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΛΑΘΩΝ (5%)
    0-2
    392,43 €
    4,71 €
    39,24 €
    19,62 €
    70,64 €
    51,02 €
    19,62 €
    2-4
    414,93 € 
    4,98 € 
    41,49 € 
    20,75 € 
    74,69 € 
    53,94 € 
    20,75 €
    4-6
    417,42 €
    5,01 €
    41,74 €
    20,87 €
    75,14 €
    54,27 €
    20,87 €
    6-8
    452,42 €
    5,43 €
    45,24 €
    22,62 €
    81,44 €
    58,81 €
    22,62 €
    8-10
    489,91 €
    5,88 €
    48,99 €
    24,50 €
    88,18 €
    63,69 €
    24,50 €
    10-12
    493,41 €
    5,92 €
    49,34 €
    24,67 €
    88,81 €
    64,14 €
    24,67 €
    12-14
    495,91 €
    5,95 €
    49,59 €
    24,80 €
    89,26 €
    64,47 €
    24,80 €
    14-16
    497,91 €
    5,98 €
    49,79 €
    24,90 €
    89,62 €
    64,73 €
    24,90 €
    16-18
    499,91 €
    6,00 €
    49,99 €
    25,00 €
    89,98 €
    64,99 €
    25,00 €
    18-20
    501,91 €
    6,02 €
    50,19 €
    25,10 €
    90,34 €
    65,25 €
    25,10 €
    20-21
    503,91 €
    6,05 €
    50,39 €
    25,20 €
    90,70 €
    65,51 €
    25,20 €
    21-22
    505,91 €
    6,07 €
    50,59 €
    25,30 €
    91,06 €
    65,77 €
    25,30 €
    22-23
    507,91 €
    6,10 €
    50,79 €
    25,40 €
    91,42 €
    66,03 €
    25,40 €
    23-24
    509,91 €
    6,12 €
    50,99 €
    25,50 €
    91,78 €
    66,29 €
    25,50 €
    24-25
    512,41 €
    6,15 €
    51,24 €
    25,62 €
    92,23 €
    66,61 €
    25,62 €
    25-26
    516,41 €
    6,20 €
    51,64 €
    25,82 €
    92,95 €
    67,13 €
    25,82 €
    26-27
    524,41 €
    6,29 €
    52,44 €
    26,22 €
    94,39 €
    68,17 €
    26,22 €
    27-28
    528,90 €
    6,35 €
    52,89 €
    26,45 €
    95,20 €
    68,76 €
    26,45 €
    28-29
    536,90 €
    6,44 €
    53,69 €
    26,85 €
    96,64 €
    69,80 €
    26,85 €
    29-30
    545,40 €
    6,55 €
    54,54 €
    27,27 €
    98,17 €
    70,90 €
    27,27 €
    30-31
    549,40 €
    6,59 €
    54,94 €
    27,47 €
    98,89 €
    71,42 €
    27,47 €
    31-32
    553,40 €
    6,64 €
    55,34 €
    27,67 €
    99,61 €
    71,94 €
    27,67 €
    32-33
    557,40 €
    6,69 €
    55,74 €
    27,87 €
    100,33 €
    72,46 €
    27,87 €
    33-34
    561,90 €
    6,74 €
    56,19 €
    28,09 €
    101,14 €
    73,05 €
    28,09 €
    34-35
    565,90 €
    6,79 €
    56,59 €
    28,29 €
    101,86 €
    73,57 €
    28,29 €
    35-36
    578,90 €
    6,95 €
    57,89 €
    28,94 €
    104,20 €
    75,26 €
    28,94 €
    36-37
    592,39 €
    7,11 €
    59,24 €
    29,62 €
    106,63 €
    77,01 €
    29,62 €
    37-38
    604,39 €
    7,25 €
    60,44 €
    30,22 €
    108,79 €
    78,57 €
    30,22 €
    38-39
    617,39 €
    7,41 €
    61,74 €
    30,87 €
    111,13€
    80,26 €
    30,87 €
    39-40
    630,39 €
    7,57 €
    63,04 €
    31,52 €
    113,47 €
    81,95 €
    31,52€

     

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) από 05/04/2013
    ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
    ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ (10%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (6%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ (5%)
    0-3
    34,00 €
    5,10 €
    3,40 €
    2,04 €
    1,70 €
    3-6
    36,00 €
    5,40 €
    3,60 €
    2,16 €
    1,80 €
    6-9
    37,00 €
    5,55 €
    3,70 €
    2,22 €
    1,85 €
    9-12
    39,00 €
    5,85 €
    3,90 €
    2,34 €
    1,95 €
    12-15
    41,00 €
    6,15 €
    4,10 €
    2,46 €
    2,05 €
    15-35
    42,00 €
    6,30 €
    4,20 €
    2,52 €
    2,10 €
    35-36
    43,00 €
    6,45 €
    4,30 €
    2,58 €
    2,15 €
    36-37
    44,00 €
    6,60 €
    4,40 €
    2,64 €
    2,20 €
    37-38
    45,00 €
    6,75 €
    4,50 €
    2,70 €
    2,25 €
    38-39
    46,00 €
    6,90 €
    4,60 €
    2,76 €
    2,30 €
    39-40
    47,00 €
    7,05 €
    4,70 €
    2,82 €
    2,35 €

     

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ (4ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) από 05/04/2013
    ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
    ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ (10%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (6%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ (5% )
    0-3
    20,38 €
    5,10 €
    2,04 €
    1,22 €
    1,02 €
    3-6
    21,58 €
    5,40 €
    2,16 €
    1,29 €
    1,08 €
    6-9
    22,18 €
    5,55 €
    2,22 €
    1,33 €
    1,11 €
    9-12
    23,38 €
    5,85 €
    2,34 €
    1,40 €
    1,17 €
    12-15
    24,58 €
    6,15 €
    2,46 €
    1,47 €
    1,23 €
    15-35
    25,17 €
    6,30 €
    2,52 €
    1,51 €
    1,26 €
    35-36
    25,77 €
    6,45 €
    2,58 €
    1,55 €
    1,29 €
    36-37
    26,37 €
    6,60 €
    2,64 €
    1,58 €
    1,32 €
    37-38
    26,97 €
    6,75 €
    2,70 €
    1,62 €
    1,35 €
    38-39
    27,57 €
    6,90 €
    2,76 €
    1,65 €
    1,38 €
    39-40
    28,17 €
    7,05 €
    2,82 €
    1,69 €
    1,41 €

     

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ (3ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) από 05/04/2013
    ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
    ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ (10%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (6%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ (5%)
    0-3
    15,27 €
    5,10 €
    1,53 €
    0,92 €
    0,76 €
    3-6
    16,17 €
    5,40 €
    1,62 €
    0,97 €
    0,81 €
    6-9
    16,62 €
    5,55 €
    1,66 €
    1,00 €
    0,83 €
    9-12
    17,52 €
    5,85 €
    1,75 €
    1,05 €
    0,88 €
    12-15
    18,42 €
    6,15 €
    1,84 €
    1,11 €
    0,92 €
    15-35
    18,87 €
    6,30 €
    1,89 €
    1,13 €
    0,94 €
    35-36
    19,32 €
    6,45 €
    1,93 €
    1,16 €
    0,97 €
    36-37
    19,76 €
    6,60 €
    1,98 €
    1,19 €
    0,99 €
    37-38
    20,21 €
    6,75 €
    2,02 €
    1,21 €
    1,01 €
    38-39
    20,66 €
    6,90 €
    2,07 €
    1,24 €
    1,03 €
    39-40
    21,11 €
    7,05 €
    2,11 €
    1,27 €
    1,06 €

     

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ (2ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) από 05/04/2013
    ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
    ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ (10%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (6%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ (5%)
    0-3
    10,19 €
    5,10 €
    1,02 €
    0,61 €
    0,51 €
    3-6
    10,79 €
    5,40 €
    1,08 €
    0,65 €
    0,54 €
    6-9
    11,09 €
    5,55 €
    1,11 €
    0,67 €
    0,55 €
    9-12
    11,69 €
    5,85 €
    1,17 €
    0,70 €
    0,58 €
    12-15
    12,29 €
    6,15 €
    1,23 €
    0,74 €
    0,61 €
    15-35
    12,59 €
    6,30 €
    1,26 €
    0,76 €
    0,63 €
    35-36
    12,89 €
    6,45 €
    1,29 €
    0,77 €
    0,64 €
    36-37
    13,19 €
    6,60 €
    1,32 €
    0,79 €
    0,66 €
    37-38
    13,49 €
    6,75 €
    1,35 €
    0,81 €
    0,67 €
    38-39
    13,79 €
    6,90 €
    1,38 €
    0,83 €
    0,69 €
    39-40
    14,09 €
    7,05 €
    1,41 €
    0,85 €
    0,70 €

     

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) από 05/04/2013
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
    ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟΣ
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ (10%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ & ΕΩΣ 3 ΠΑΙΔΙΑ
    ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 1 ΠΑΙΔΙ
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 2 ΠΑΙΔΙΑ
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 3 ΠΑΙΔΙΑ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΧΙΧΕΙΡΙΣΤΗ (15%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩ Ν (10%)
    0-3
    929,74 €
    5,58 €
    0,00 €
    92,97 €
    46,49 €
    929,74 €
    1.022,71 €
    1.069,20 €
    1.115,69 €
    1.162,18 €
    139,46 €
    92,97 €
    3-6
    929,74 €
    5,58 €
    92,97 €
    92,97 €
    46,49 €
    1.022,71 €
    1.115,69 €
    1.162,18 €
    1.208,66 €
    1.255,15 €
    139,46 €
    92,97 €
    6-9
    929,74 €
    5,58 €
    185,95 €
    92,97 €
    46,49 €
    1.115,69 €
    1.208,66 €
    1.255,15 €
    1.301,64 €
    1.348,12 €
    139,46 €
    92,97 €
    9-12
    929,74 €
    5,58 €
    278,92 €
    92,97 €
    46,49 €
    1.208,66 €
    1.301,64 €
    1.348,12 €
    1.394,61 €
    1.441,10 €
    139,46 €
    92,97 €
    12-15
    929,74 €
    5,58 €
    371,90 €
    92,97 €
    46,49 €
    1.301,64 €
    1.394,61 €
    1.441,10 €
    1.487,58 €
    1.534,07 €
    139,46 €
    92,97 €
    15-18
    929,74 €
    5,58 €
    464,87 €
    92,97 €
    46,49 €
    1.394,61 €
    1.487,58 €
    1.534,07 €
    1.580,56 €
    1.627,05 €
    139,46 €
    92,97 €
    18-35
    929,74 €
    5,58 €
    557,84 €
    92,97 €
    46,49 €
    1.487,58 €
    1.580,56 €
    1.627,05 €
    1.673,53 €
    1.720,02 €
    139,46 €
    92,97 €

     

    310-350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΝΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) από 05/04/2013
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
    ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ (10%)
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ & ΕΩΣ 3 ΠΑΙΔΙΑ (5%)
    ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 1 ΠΑΙΔΙ
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 2 ΠΑΙΔΙΑ
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 3 ΠΑΙΔΙΑ
    ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (10%)
    0-3
    37,55 €
    5,63 €
    0,00 €
    3,76 €
    1,88 €
    37,55 €
    41,31 €
    43,18 €
    45,06 €
    46,94 €
    3,76 €
    3-6
    37,55 €
    5,63 €
    3,76 €
    3,76 €
    1,88 €
    41,31 €
    45,06 €
    46,94 €
    48,82 €
    50,69 €
    3,76 €
    6-9
    37,55 €
    5,63 €
    7,51 €
    3,76 €
    1,88 €
    45,06 €
    48,82 €
    50,69 €
    52,57 €
    54,45 €
    3,76 €
    9-35
    37,55 €
    5,63 €
    9,39 €
    3,76 €
    1,88 €
    46,94 €
    50,69 €
    52,57 €
    54,45 €
    56,33 €
    3,76 €

     

    LIDL HELLAS & CO. O.E. - 2016

    Ημερομηνία έναρξης: → 2016-01-01
    Ημερομηνία λήξης: → 2016-12-31
    Όνομα βιομηχανίας: → Λιανικό εμπόριο, Χονδρική
    Δημόσιος/ ιδιωτικός τομέας: → Στον ιδιωτικό τομέα
    Που συνάπτονται από:
    Επωνυμία εταιρείας: → LIDL HELLAS & CO. O.E.
    Ονόματα συνδικάτων: → ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ LIDL ΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
    Ονομάστε επαγγελματική ένωση: → 

    ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

    Eργασιακή ασφάλεια μετά την άδεια μητρότητας: → 
    Απαγόρευση των διακρίσεων που συνδέονται με τη μητρότητα: → 
    Απαγορεύεται να υποχρεώνουν έγκυες ή εργαζόμενες που θηλάζουν να εκτελούν επικίνδυνες ή ανθυγιεινές εργασίες: → 
    Αξιολόγηση των κινδύνων στο χώρο εργασίας για την ασφάλεια και την υγεία των εγκύων ή των γυναικών που θηλάζουν → 
    Διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων σε επικίνδυνες ή ανθυγιεινές εργασίες για έγκυες ή εργαζόμενες που θηλάζουν: → 
    Άδεια μετ'αποδοχών για τη διενέργεια προγεννητικών ιατρικών εξετάσεων: → 
    Απαγόρευση του ελέγχου/τέστ εγκυμοσύνης πριν από την τακτοποίηση των μη μόνιμων εργαζομένων: → 
    Απαγόρευση του ελέγχου/τέστ εγκυμοσύνης πριν από την προαγωγή: → 
    Εγκαταστάσεις για τις θηλάζουσες μητέρες: → Δεν
    Εργοδότης που παρέχει υπηρεσίες φροντίδας παιδιού: → Δεν
    Εργοδότης που επιδοτεί υπηρεσίες φροντίδας παιδιού: → Δεν
    Πληρωμή διδάκτρων / παροχή επιδότησης για την εκπαίδευση των παιδιών: → Δεν
    Άδεια μετ 'αποδοχών ανά έτος σε περίπτωση ανάγκης για τη φροντίδα συγγενών: → 4 ημέρες

    ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

    ώρες ανά ημέρα εργασίας: → 8.0
    ώρες την εβδομάδα εργασίας: → 40.0
    Συμφωνία για ξεκούραση τουλάχιστον μία ημέρα εβδομάδα : → Δεν
    Μέγιστος αριθμός Κυριακών / αργιών που επιτρέπεται η εργασία σε ένα χρόνο: → -999.0
    Άδεια μετ 'αποδοχών για συνδικαλιστικές δραστηριότητες: → 7.0 ημέρες
    Άδεια μετ 'αποδοχών για ακρόαση δικαστηρίου ή για διοικητικά καθήκοντα: → 8/ three years ημέρες
    Διατάξεις σχετικά με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας: → Δεν

    ΜΙΣΘΟΊ

    Οι μισθοί καθορίζονται μέσω μισθολογικών κλίμακων: → Yes, in one table
    Πρόβλεψη ότι οι ελάχιστοι μισθοί που καθορίζονται από την κυβέρνηση πρέπει να τηρούνται: → Δεν
    Συμφωνημένος χαμηλότερος μισθος ανά: → Months
    Χαμηλότερος μισθός: → EUR 559.87
    Προσαρμογή για την αύξηση του κόστους διαβίωσης: → 

    Αύξηση των μισθών:

    Αύξηση των μισθών: → EUR 

    Μόνο μία φορά επιπλέον πληρωμή:

    Μόνο μια επιπλέον πληρωμή που σχετίζεται με την απόδοση της επιχείρησής σας: → Δεν

    Επιπλέον πληρωμή για την Κυριακάτικη εργασία:

    Επιπλέον πληρωμή για την Κυριακάτικη εργασία: → 100 %

    Επίδομα παλαιότητας

    Επίδομα παλαιότητας: → 50.0 % του βασικού μισθού
    Επίδομα παλαιότητας μετά από: → 10 χρόνια υπηρεσίας

    Κουπόνια φαγητού

    Παροχή κουπονιών φαγητού: → Ναι
    Παροχή επιδόματος φαγητού: → Δεν
    Δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών: → Δεν
    Loading...