New3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και Εργασίας των εργαζομένων με την ιδιότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού στην επιχείρηση FF COSMETICS Α.Ε

Στην Αθήνα σήμερα την 8 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη :

•Το Σωματείο Εργαζομένων SHISEIDO ΗΕLLAS SΑ GEROLYMATOS COSMETICS SΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τις κες Βασιλίνα Φερμελή - Πρόεδρο, Μαρία Μανώλη Γενικό Γραμματέα και

•Η Ανώνυ μη Εταιρεία με την επωνυμία « FF COSMETICS Α.Ε » νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Μίλτο Καλμαντή και την κα. Νιώτη Ειρήνη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ

Στις διατάξεις αυτής της ρύθμισης υπάγονται οι εργαζόμενοι και των δυο φύλων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με την ιδιότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού, στην ανώνυμη Εταιρεία « FF COSMETICS Α.Ε »

Άρθρο 2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Οι βασικοί μισθοί των συμβούλων ομορφιάς/αισθητικών, καθορίζονται εξής:

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

0-2

819,80

2-4

845,35

4-6

870,98

6-8

905,59

8-10

931,46

10-12

957,01

12-14

983,19

14-16

1009,05

16-18

1034,92

18-20

1061,19

20-21

1086,88

21-22

1112,53

22-23

1138,41

23-24

1157,81

24-25

1177,22

25-26

1196,65

26-27

1216,02

                        27-28

1235,45

28-29

1254,81

29-30

1274,24

30-31

1293,62

 

31-32

1313,03

 

32-33

1332,46

 

33-34

1351,86

 

34-35

1371,28

 

 

Άρθρο 3 ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ

Η σύμβαση έχει ισχύ από 15-06-2016 έως και 14-06-2017 και δεν προβλέπει αυξήσεις βασικών μισθών για το έτος ισχύος (2016-2017).

Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας παραμένουν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης 33 πραγματικές ώρες (χωρίς κομμωτήριο), και ο αναλογούν καταβαλλόμενος μισθός με την αντίστοιχη μείωση ισχύει όπως προβλέπει το άρθρο 7 παρ. 8 από 01-06-2013 της επιχειρησιακής ΣΣΕ.

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η οφειλόμενη αποζημίωση απόλυσης θα υπολογίζεται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης με βάση τους ονομαστικούς καταβαλλόμενους μισθούς που ίσχυαν με το καθεστώς των 38 ωρών εργασίας και πριν την υπογραφή της υπάρχουσας σύμβασης και πάντα ακολουθώντας τα ισχύοντα νομικά πλαίσια.

Άρθρο 4 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Στους υπαγόμενους στη σύμβαση αυτή μισθωτούς χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα που υπολογίζονται στους κάθε φορά ισχύοντες βασικούς μισθούς τους όπως αυτοί διαμορφώνονται με βάση τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.

1. Δεκαετούς υπηρεσίας

Το επίδομα δεκαετίας, που χορηγείται σε όσους συμβούλους ομορφιάς/αισθητικούς συμπληρώνουν δεκαετή υπηρεσία στον κλάδο, παραμένει ποσοστό 2,5% επί του βασικού. Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης λογίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας ως αισθητικού που διανύεται στον ίδιο ή άλλον εργοδότη για εργασία αισθητικού πάσης φύσεως στα ινστιτούτα αισθητικής/ομορφιάς και στις εταιρείες καλλυντικών και αντίθετα. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά εργασίας των εργοδοτών στους οποίους ο/η μισθωτός/η εργάστηκε ή αν αυτό δεν είναι, δυνατόν, από το ασφαλιστικό βιβλιαριο του ΙΚΑ.

2.Γάμου

Χορηγείται επίδομα γάμου στους έγγαμους μισθωτούς και των δυο φύλων σε ποσοστό 10%. Το ίδιο επίδομα χορηγείται στους/στις χήρους/ες, διαζευγμένους/ες καθώς και στους άγαμους γονείς, εφόσον έχουν την επιμέλεια του παιδιού.

3.Τέκνων

i. Χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 1% για το πρώτο, 2% για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης τέκνο του δικαιούχου μισθωτού, ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, εφόσον παραμένει άγαμο και δεν εργάζεται.

ii. Χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για το τρίτο κατά σειρά γέννησης τέκνο του δικαιούχου μισθωτού, ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, εφόσον παραμένει άγαμο και δεν εργάζεται. Εάν το επιδοτούμενο τέκνο συνεχίζει τις σπουδές του σε οποιαδήποτε σχολή ή σχολείο, το επίδομα αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται για όσα έτη απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών του και πάντως μέχρι τη συμπλήρωση του 250μ έτους της ηλικίας του.

iii. Χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού 5% για ανάπηρα πνευματικά ή σωματικά τέκνα. Η αναπηρία κρίνεται με προηγούμενη απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Η επιδότηση αυτή παρατείνεται και μετά την ενηλικίωση των τέκνων, εφόσον η αναπηρία καθιστά τα τέκνα ανίκανα για εργασία. Εάν το επίδομα αυτό δικαιούται ο μισθωτός και για το πρώτο και για το δεύτερο και τρίτο τέκνο, αυτό συμψηφίζεται με το προβλεπόμενο πιο πάνω επίδομα τέκνου (πρώτου, δευτέρου ή τρίτου).

4. Βρεφονηπιακού σταθμού

Στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζομένους χορηγείται επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού ποσού 200 ευρώ ετησίως για το κάθε παιδί. Το επίδομα αυτό χορηγείται σε όλους τους εργαζομένους που έχουν μέχρι δυο (2) παιδιά, ηλικίας τεσσάρων (4) ετών με την προϋπόθεση ότι πηγαίνουν σε βρεφονηπιακό σταθμό, χωρίς την προσκόμιση του σχετικού.

5. Πτυχίου

Στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ αντίστοιχης κατεύθυνσης, χορηγείται επίδομα πτυχίου σε ποσοστό 11% και σε ποσοστό 9% για τους απόφοιτους αντίστοιχης κατεύθυνσης μέσων κρατικών σχολών (παλαιού τύπου κρατικό πτυχίο, ΙΕΚ) καθώς και σε ποσοστό 3% για τους απόφοιτους αντίστοιχης κατεύθυνσης Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών ή κολεγίων εξωτερικού, εφόσον οι τελευταίοι έχουν συμπληρώσει 5 έτη προϋπηρεσία στο επάγγελμα.

6. Εκτός έδρας

Η εκτός έδρας αποζημίωση των υπαγόμενων στην παρούσα εργαζομένων ορίζεται ίση με το 1/25 των συνολικών νόμιμων αποδοχών τους σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 21091/1946 ΚΥΑ. Ειδικά δε ορίζεται ότι έξοδα μεταφοράς από και προς τον τόπο της εκτός έδρας εργασίας, ως και τα έξοδα δ>^^^ΈΜ^{(ΐΐσης των εργαζομένων εκτός έδρας, καλύπτονται από τον εργοδότη με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολονητικών (παραστατικών). Είναι αυτονόητο ότι ο χρόνος μετακίνησης (ημέρα ταξιδιού) από και προς την έδρα της επιχείρησης θεωρείται ως χρόνος ερνασίας.

7. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλονται και τα εξής:

•Επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων ανερχόμενο σε ένα μηνιαίο μισθό. Δήλη Ημέρα καταβολής ορίζεται η 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ολόκληρο το επίδομα Χριστουγέννων δικαιούνται οι μισθωτοί των οποίων η εργασιακή σχέση διήρκεσε, χωρίς διακοπή, από 1η Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου. Εάν η εργασιακή σχέση του μισθωτού δεν διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αυτός δικαιούται δυο εικοστά πέμπτα (2/25) του μηνιαίου μισθού για δεκαεννέα (19) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

•Επίδομα (δώρο) Πάσχα ανερχόμενο σε μισό μηνιαίο μισθό. Δήλη Ημέρα καταβολής ορίζεται η Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. Ολόκληρο το επίδομα Πάσχα δικαιούνται οι μισθωτοί των οποίων η εργασιακή σχέση διήρκεσε, χωρίς διακοπή, από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Απριλίου. Εάν η εργασιακή σχέση του μισθωτού δε διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αυτός δικαιούται ένα δέκατο πέμπτο (1/15) του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ (8) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

•Τα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων μισθών κατά τη 10η Δεκεμβρίου κάθε έτους για το επίδομα Χριστουγέννων και τη 15η ημέρα πριν το Πάσχα για το επίδομα Πάσχα.

•Επίδομα άδειας ίσο με τις αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου, υπολογιζόμενο βάσει των καταβαλλόμενων αποδοχών και προκαταβαλλόμενο στο μισθωτό, μαζί με τις αποδοχές αδείας κατά την έναρξη (την ημέρα λήφεως) της αδείας.

Άρθρο 5 ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Το σχήμα προμηθειών έχει ως εξής:

Θα δίνεται ως μηνιαία προμήθεια, ποσοστά επί του αποτελέσματος πωλήσεων (sell out) με βάση την επίτευξη στόχων της/του συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού.

Το συγκεκριμένο ποσοστό θα υπολονίίεται επί της α£ίας τιμοκαταλόγου νονδοικήο.

Πιο συγκεκριμένα:

•Με την επίτευξη από 0% μέχρι 100% του στόχου (sell out): προμήθεια 2% (επί της αξίας τιμοκαταλόγου χονδρικής)

•Με την επίτευξη από 101% του στόχου (sell out) και πάνω: επιπλέον προμήθεια 1% (επί της αξίας τιμοκαταλόγου χονδρικής) δηλαδή ποσοστό 3% για το υπερβάλλον ποσό. Ο στόχος θα ορίζεται σε μηνιαία βάση.

Γυ3ρ#δ5^^^ι$οοβολών (EXPERTS) το σνήιια προμηθειών ορίζεται ως εξής:

Επίτευξη εβδομαδιαίου στόχου:

80%: 70€

100%: 100€

110%: 140€

Πέραν των ανωτέρω χορηγείται στην ομάδα προβολών πάγιο μηνιαίο πριμ ποσού 150 ευρώ.

Άρθρο 6 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κλπ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Ετήσια άδεια:

Οι δικαιούμενες ημέρες αδείας διαμορφώνονται ως εξής:

1ος χρόνος εργασίας : 20 εργάσιμες ημέρες

2ος χρόνος εργασίας : 21 εργάσιμες ημέρες

3ος χρόνος εργασίας : 22+1=23 εργάσιμες ημέρες έως και τον 9 χρόνο εργασίας 10ος χρόνος εργασίας : 25+2=27 εργάσιμες ημέρες

Η χρονική περίοδος χορήγησης κανονικής άδειας, καθορίζεται μετά από αίτηση του εργαζόμενου, με την επιφύλαξη του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004. Η άδεια χορηγείται εφάπαξ. Σε διαφορετική περίπτωση, η διεύθυνση της επιχείρησης οφείλει να τεκμηριώσει τουςλόγους για την τμηματική χορήγησή της. Πάντως σε κάθε περίπτωση η ετήσια άδεια για το 3° και τα επόμενα έτη εργασίας δε μπορεί να δοθεί τμηματικά περισσότερο από δυο φορές μέσα στο χρόνο, όπου το μισό τουλάχιστον μέρος της χορηγείται το χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Ιουνίου και 31 Αυγούστου.

2.Γονική άδεια: Χορηγείται γονική άδεια 7 ημερών

3.Άδεια γάμου και γέννησης τέκνου

Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται αδείας γάμου επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές. Η άδεια αυτή δε συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/45. Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ο πατέρας δικαιούται δυο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές ανά τέκνο.

4.Άδεια τοκετού και λοχείας

Η συνολική άδεια τοκετού και λοχείας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) ομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι

υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δεκαεπτά (17) εβδομάδων.

5.Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών

Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού είτε να διακόπτουν την εργασίας τους για μια (1) ώρα κάθε μέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μια (1) ώρα κάθε μέρα από την εργασία τους.

Εναλλακτικά, με συμφωνία των μερών, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δυο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μια (1) ώρα ημερησίως για έξι (6) επιπλέον μήνες. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας παιδιού δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δε λαμβάνει άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού.

Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. Μειωμένο ωράριο, για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

6.Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών.

Για τη φροντίδα εξαρτώμενων μελών οι εργαζόμενοι/ες δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, άδεια εργασίας μέχρι ένα (1) μήνα ετησίως, με πλήρεις αποδοχές για ασθένεια του/της συζύγου και συγγενών μέχρι πρώτου βαθμού αίματος ή εξ αγχιστείας. Πιστοποιητικά της ασθένειας θα πρέπει να επιδεικνύονται από τον εργαζόμενο που θα τη δικαιούται εφόσον για υποκειμενικούς λόγους φέρει το βάρος της περίθαλψης του ασθενούς μέλους της οικογένειας.

7,Προστασία μονογονεϊκών οικογενειών

Στους εργαζόμενους που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα, καθώς και στο διαζευγμένο/η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων η μερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) ή περισσότερα παιδιά, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

8.Ωράριο εργασίας

Για τα σεμινάρια που οργανώνουν οι επιχειρήσεις θα καταβληθεί προσπάθεια για να διεξάγονται εντός του ωραρίου εργασίας. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος συμμετέχει σε σεμινάρια εκτός του συμβατικού ωραρίου, δικαιούται άδεια αποχής από την εργασία του ίσης με το χρόνο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Ειδικότερα, για τους εργαζόμενους σε τμήμα πωλήσεων, εφόσον η ημέρα αργίας συμπίπτει με ημέρα προγραμματισμένου ρεπό, τότε το ρεπό μετατίθεται σε άλλη ημέρα της Ιδιας εβδομάδας.

Το προγραμματισμένο ρεπό ορίζεται Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο.

Σε περίπτωση που το σεμινάριο συμπίπτει με ρεπό, ο εργαζόμενος/η κάνει χρήση του δικαιώματος ανάπαυσής του την επόμενη ημέρα.

9.Διάλειμμα Εργασίας

Χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους τριάντα (30) λεπτών ημερήσιο διάλειμμα στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας τους.

Για τους εργαζόμενους εντός της έδρας της επιχείρησης, ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου και του τρόπου χορήγησης του διαλείμματος καθορίζονται από τον εργοδότη ή με επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας.

Για τους συμβούλους ομορφιάς που απασχολούνται στα σημεία πωλήσεων καταστημάτων λιανικής πώλησης καλλυντικών, ο ακριβής προσδιορισμός του τρόπου χορήγησης του διαλείμματος καθορίζεται από τις ανάγκες του συγκεκριμένου σημείου πώλησης και πάντως σε συνεννόηση με τον εργοδότη ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

10.Αργίες

Ως ημέρες αργίας των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε ορίζονται οι εξής:

Η πρώτη (1η) του έτους, των Θεοφάνιων (6 Ιανουαρίου), η Καθαρά Δευτέρα, η 25η Μαρτίου, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μάί'ου, η 15Π Αυγούστου, η 28π Οκτωβρίου, των Χριστουγέννων, η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.

Αρθρο 7 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

Η ερνοδότρια είναι υποχρεωμένη να παρακρατεί κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας των υπαγόμενων στη ρύθμιση αυτή, τη συνδικαλιστική συνδρομή τους προς το «Σωματείο Εργαζομένων στην επιχείρηση SHISEIDO ΗΕLLAS-GEROLYMATOS COSMETICS & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου, στην οποία θα αναγράφεται η συχνότητα παρακράτησης (πχ κάθε εξάμηνο), το ποσό της συνδρομής (25 ευρώ ετησίως) και ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται το παρακρατούμενο ποσό υπέρ του σωματείου. Η δήλωση αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.

Άρθρο 8

Καλλυντικά προϊόντα της εργοδότριας εταιρείας σε είδος θα χορηγούνται κάθε έξι μήνες και το κόστος θα ανέρχεται στα 200 ευρώ χονδρικής τιμής με την προϋπόθεση συμπλήρωσης έξι μηνών εργασίας.

Άρθρο 9 ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΥ

Η δήλη ημέρα καταβολής του μηνιαίου μισθού των εργαζομένων στην επιχείρηση καθώς και κάθε είδους παροχών της εταιρείας προς αυτούς που εμπίπτουν στην έννοια των τακτικών αποδοχών, υπερεργασιακής ή και υπερωριακής αμοιβής ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Άρθρο 10

Η παρούσα καθιστά κάθε άλλη Σ.Σ.Ε, ΔΑ, διμερή συμφωνία ή επιχειρησιακή συνήθεια για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα.

Άρθρο 11 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα ισχύει από 15-06-2016 και λήγει την 14-6-2017

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την εταιρεία

Για το Σωματείο Εργαζομένων

FF COSMETICS SA - 2016

Ημερομηνία έναρξης: → 2016-06-15
Ημερομηνία λήξης: → 2017-06-14
Όνομα βιομηχανίας: → Λιανικό εμπόριο
Δημόσιος/ ιδιωτικός τομέας: → Στον ιδιωτικό τομέα
Που συνάπτονται από:
Επωνυμία εταιρείας: → FF COSMETICS SA
Ονόματα συνδικάτων: → ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άδεια μητρότητας μετ 'αποδοχών: → 17 εβδομάδες
Eργασιακή ασφάλεια μετά την άδεια μητρότητας: → Δεν
Απαγόρευση των διακρίσεων που συνδέονται με τη μητρότητα: → Δεν
Απαγορεύεται να υποχρεώνουν έγκυες ή εργαζόμενες που θηλάζουν να εκτελούν επικίνδυνες ή ανθυγιεινές εργασίες: → Δεν
Αξιολόγηση των κινδύνων στο χώρο εργασίας για την ασφάλεια και την υγεία των εγκύων ή των γυναικών που θηλάζουν → Δεν
Διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων σε επικίνδυνες ή ανθυγιεινές εργασίες για έγκυες ή εργαζόμενες που θηλάζουν: → Δεν
Άδεια μετ'αποδοχών για τη διενέργεια προγεννητικών ιατρικών εξετάσεων: → Δεν
Απαγόρευση του ελέγχου/τέστ εγκυμοσύνης πριν από την τακτοποίηση των μη μόνιμων εργαζομένων: → Δεν
Απαγόρευση του ελέγχου/τέστ εγκυμοσύνης πριν από την προαγωγή: → Δεν
Εγκαταστάσεις για τις θηλάζουσες μητέρες: → Ναι
Εργοδότης που παρέχει υπηρεσίες φροντίδας παιδιού: → Δεν
Εργοδότης που επιδοτεί υπηρεσίες φροντίδας παιδιού: → Δεν
Πληρωμή διδάκτρων / παροχή επιδότησης για την εκπαίδευση των παιδιών: → Ναι
Άδεια μετ 'αποδοχών ανά έτος σε περίπτωση ανάγκης για τη φροντίδα συγγενών: → 30 ημέρες
Άδεια πατρότητας μετ 'αποδοχών: → 2 ημέρες

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι μερικής απασχόλησης εργαζόμενοιαποκλείονται από οποιαδήποτε διάταξη: → Δεν
Προβλέψεις για συμβασιούχους: → Δεν
Οι μαθητευόμενοι εξαιρούνται από οποιαδήποτε διάταξη: → Δεν
Η μικροεργασία και η φοιτητική εργασία εξαιρούνται από οποιαδήποτε διάταξη → Δεν

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ώρες την εβδομάδα εργασίας: → 33.0
Ετήσια άδεια μετ 'αποδοχών: → 20.0 ημέρες
Ετήσια άδεια μετ 'αποδοχών: → 3.0 εβδομάδες
Διατάξεις σχετικά με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας: → Δεν

ΜΙΣΘΟΊ

Οι μισθοί καθορίζονται μέσω μισθολογικών κλίμακων: → Yes, in one table
Πρόβλεψη ότι οι ελάχιστοι μισθοί που καθορίζονται από την κυβέρνηση πρέπει να τηρούνται: → Δεν
Συμφωνημένος χαμηλότερος μισθος ανά: → Months
Χαμηλότερος μισθός: → EUR 819.8
Προσαρμογή για την αύξηση του κόστους διαβίωσης: → 

Μόνο μία φορά επιπλέον πληρωμή:

Μόνο μια επιπλέον πληρωμή που σχετίζεται με την απόδοση της επιχείρησής σας: → Δεν

Επιπλέον πληρωμή για υπερωριακή εργασία:

Κουπόνια φαγητού

Παροχή επιδόματος φαγητού: → Δεν
Δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών: → Δεν
Loading...