New3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2016

Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης (Βιομηχανική Περιοχή - Σίνδος) , την 14/06/2016 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων α) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Θέση Βρύσες - Βαθύ Αυλίδας και εκπροσωπείται νόμιμα για τους σκοπούς της παρούσας από τους κ.κ. Αικατερίνη Τσίντσιφα και Μαρία Καφεντζή και του Επαγγελματικού Επιχειρησιακού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης) κι εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του κ.κ. Μιχαήλ Μπούρα και Γεώργιο Οικονόμου αντίστοιχα, οι οποίοι όλοι παραπάνω είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα μέρη αποφάσισαν να προβούν στη σύναψη της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας μετά τη λήξη της Επιχειρησιακής ΣΣΕ του έτους 2015. Με την παρούσα τροποποιούνται ρυθμίσεις προηγουμένων Επιχειρησιακών ΣΣΕ ή / και πρακτικών προηγούμενων ετών στις οποίες είτε γίνεται ρητή αναφορά, είτε ρυθμίζονται εκ νέου με χρονικό ορίζοντα ισχύος τους την 31-12-2016.

Κατόπιν αυτών, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1°

Στην παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, υπάγονται τα μέλη του Σωματείου που απασχολούνται στην εταιρία και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της στην Περιοχή της Σίνδου (ΒΙ.ΠΕ.Θ.)

Άρθρο 2°

Α. Οι μέχρι σήμερα καταβαλλόμενοι μικτοί μισθοί ή ημερομίσθια του απασχολουμένου προσωπικού που υπάγεται στην παρούσα, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί έως την 31 ^ Δεκεμβρίου 2015, αυξάνονται από 1-1-2016 ως εξής:

1)Οι αποδοχές που το ύψος τους έχει διαμορφωθεί μέχρι του ποσού των 1.100 ευρώ το μήνα, αυξάνονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό ( 5%.)

2)Οι αποδοχές άνω των 1.100 ευρώ που το ύψος τους έχει διαμορφωθεί μέχρι του ποσού των 1.350 ευρώ το μήνα, αυξάνονται κατά ποσοστό δύο τοις εκατό ( 2%.)

3)Οι αποδοχές άνω των 1.350 ευρώ ,που το ύψος τους έχει διαμορφωθεί μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ το μήνα, αυξάνονται κατά ποσοστό

μισό τοις εκατό ( 0,50 %.)

Άρθρο 3°

Διευκρινίζεται ότι μεταξύ των επιδομάτων που διατηρούνται, συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα γάμου, το οποίο θα συνεχίσει να καταβάλλεται σε όσους ήταν δικαιούχοι του και για το έτος 2016. Για όσα από τα μέλη του Σωματείου θα συνάψουν γάμο θα χορηγηθεί το εν λάγω επίδομα, ίσο με το 10 % του βασικού μισθού της τελευταίας χρονικά υποχρεωτικής συλλογικής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο της Ζυθοποιίας ή της τελευταίας χρονικά ισχύουσας υποχρεωτικής κλαδικής ή ομοιοεπαγγελματικής σ.σ.ε. που υπάγεται η εκάστοτε ειδικότητα του εργαζομένου, για τις ειδικότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σ.σ.ε. της Ζυθοποιίας (π.χ. χειριστές κλάρκ, ηλεκτροτεχνίτες, μηχανικοί συντηρητές κ.λ.π.) Οι παραπομπές στις ανωτέρω ΣΣΕ γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου και δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε άλλη επέκταση των ρυθμίσεων τους ή όσων μεταγενέστερα ακολουθήσουν στην υπερισχύουσα αυτών παρούσα επιχειρησιακή ΣΣΕ.

Άρθρο 4°

Η προσαύξηση του ωρομισθίου για την παροχή νυχτερινής εργασίας παραμένει σε ποσοστό 50% .

Άρθρο 5°

Θα συνεχιστεί και το 2016 η καταβολή προς τα μέλη του Σωματείου των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων / Νέου έτους ,Πάσχα και αδείας, όπως καταβάλλονταν και υπολογίζονταν έως σήμερα. Ειδική μνεία γίνεται στο ύψος του επιδόματος αδείας που ισούται με 13,5 ημερομίσθια.

Άρθρο 6°

Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας κάποιου ή κάποιων από τα μέλη του Σωματείου εκ μέρους της Εταιρίας η τελευταία θα υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση απολύσεως υπολογιζόμενη κατά τα προβλεπόμενα από τις ρυθμίσεις των Ν. 2112/1920 και 3198/1955 όπως ίσχυαν προ της τροποποιήσεώς τους δυνάμει του Ν.4093/2012. Σε περίπτωση καταγγελίας μετά από προειδοποίηση θα ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 3863/2010. Περαιτέρω συμφωνείται ότι ως βάση του υπολογισμού θα λαμβάνονται οι αποδοχές του εργαζομένου ωσάν να μην είχε ανασταλεί η ισχύς και η εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος (στο βαθμό που οι αναστελλόμενες ρυθμίσεις θα αποτελούσαν τμήμα των τακτικών αποδοχών).

Άρθρο 7°

Η Μεγάλη Παρασκευή καθιερώνεται ως αργία για το έτος 2016.

Άρθρο 8°

Παύει η συμφωνημένη αναστολή και συνεχίζει να ισχύει από 1ης Ιουνίου 2016 η ρύθμιση των όρων 3 του από 24-5-1988 «ιδιωτικού συμφωνητικού» και 3 της από 30-6-1992 «συλλογικής σύμβασης εργασίας» σχετικά με τη λειτουργία της καντίνας και την επιδότηση των εργαζομένων με επίδομα καντίνας. Θα χορηγείται σε κάθε εργαζόμενο, ανεξαρτήτως είδους σύμβασης εργασίας, ως επίδομα καντίνας ένα (1) ευρώ για κάθε πραγματική ημέρα εργασίας.

Άρθρο 9°

Κατά τα λοιπά παρατείνεται και εξακολουθεί να ισχύει και για το χρόνο διάρκειας της παρούσας σύμβασης η συμφωνημένη με προγενέστερες σ.σ.ε. αναστολή των όρων των προγενέστερων επιχειρησιακών ή κλαδικών ΣΣΕ, πρακτικών συμφωνίας ή / και επιχειρησιακών πρακτικών (εφεξής συλλογικά «οι ρυθμίσεις»).

Ειδικότερα:

Α) Συμφωνείται ότι η χορηγούμενη ετήσια άδεια αναψυχής με αποδοχές θα ρυθμίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές ρυθμίσεις του νόμου και των ΕΓΣΣΕ (ήτοι σήμερα κατ’ ανώτατο όριο 25 ή κατά περίπτωση 26 εργάσιμες ημέρες υπολογιζόμενες με το καθεστώς της εργασίας πέντε ημερών την εβδομάδα. Διατηρείται σε αναστολή ο όρος προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων οι οποίες προβλέπουν τη χορήγηση επί πλέον της παραπάνω άδειας και άδειας με αποδοχές τριών (3) ημερών συνολικά ετησίως. Και

Β. Η πρακτική της καταβολής ωρομισθίου προσαυξημένου κατά ποσοστό 80% σε κάθε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης, ακόμα και όταν αυτή δεν είναι κατά τις διατάξεις του νόμου «κατ’ εξαίρεση υπερωρία» (Ν. 3863/2010) αναστέλλεται για το έτος 2016 και συμφωνείται η καταβολή του ωρομισθίου σε περιπτώσεις νομίμων υπερωριών προσαυξημένου κατά ποσοστό 60%.

Όσες πρόσθετες παροχές, ειδικές ρυθμίσεις και μισθολογικοί όροι προηγουμένων Επιχειρησιακών ΣΣΕ δεν τροποποιούνται συνεχίζουν να ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2016 .

Άρθρο 10°

Το μήνα Απρίλιο όπως και το μήνα Δεκέμβριο, και ειδικότερα κατά την περίοδο εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων/Νέου Έτους θα χορηγείται δωροεπιταγή ύψους πενήντα (50) ευρώ .

Άρθρο 11°

Η Εταιρία θα καλύψει τις υφιστάμενες παραγωγικές της ανάγκες με την πρόσληψη δύο (2) εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στις παρακάτω θέσεις εργασίας που έχουν άμεση συνάρτηση με τη διαδικασία παραγωγής της μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Για την πλήρωση των εν λόγω θέσεων η Εταιρία θα ακολουθήσει τη συνήθη διαδικασία προσλήψεων που ακολουθεί, εφαρμόζοντας επί πλέον ειδικότερα τα κριτήρια α) της προγενέστερης εμπειρίας, β) της αποδοτικότητας και εν γένει απόδοσης των υποψηφίων, ειδικά για όσους έχουν προηγουμένως απασχοληθεί σε όμοιες ή παραπλήσιες θέσεις εργασίας στην Εταιρία ή σε ομοειδείς παραγωγικές επιχειρήσεις , και γ) των τυπικών προσόντων και ικανοτήτων των υποψηφίων .

Η εταιρία για το σκοπό αυτό θα συστήσει τριμελή επιτροπή επιλογής της οποίας ένα μέλος θα οριστεί από το σωματείο, ώστε να επιτευχθεί μια πληρέστερη και συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων και μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στις σχετικές αποφάσεις της Εταιρίας.

Άρθρο 12°

Η Εταιρία για το έτος 2016 και μέχρι το τέλος του έτους θα επιχορηγήσει το Σωματείο με τριακόσια (300 ) κιβώτια μπύρας για την υποστήριξη των κοινωνικών του δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων .

Άρθρο 13°

Η εταιρία θα γνωστοποιήσει άμεσα εγγράφως στο σωματείο το πλάνο βελτίωσης των συνθηκών εργασίας που έχει καταρτίσει και υλοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 12 της σ.σ.ε. του έτους 2015, και θα ολοκληρώσει την υλοποίηση του το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 14°

Μετά τη λήξη της ισχύος της παρούσας κατά τις ρυθμίσεις του νόμου, θα επανέλθουν σε ισχύ και θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών συμβάσεων εργασίας , οι οποίοι είχαν ανασταλεί με προγενέστερες σ.σ.ε. ή αναστέλλονται με την παρούσα σύμβαση·

Άρθρο 15°

Οσες πρόσθετες παροχές, ειδικές ρυθμίσεις και όροι προηγούμενων Επιχειρησιακών ΣΣΕ , διμερών συμφωνιών και πρακτικών συμφωνίας δεν τροποποιούνται με την παρούσα, συνεχίζουν να ισχύουν. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές και όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας που είναι ευνοϊκότεροι από τους περιλαμβανόμενους στην παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 16°

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2016 και έχει διάρκεια έως την 31-12-2016, εκτός εάν ειδικότερα ορίζεται διαφορετικά σε κάποια από τις ρυθμίσεις της.

OI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

OLYMPIC BREWERY SA - 2016

Ημερομηνία έναρξης: → 2016-01-01
Ημερομηνία λήξης: → 2016-12-31
Όνομα βιομηχανίας: → Λιανικό εμπόριο, Χονδρική, Βιομηχανία
Δημόσιος/ ιδιωτικός τομέας: → Στον ιδιωτικό τομέα
Που συνάπτονται από:
Επωνυμία εταιρείας: → OLYMPIC BREWERY SA
Ονόματα συνδικάτων: → ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι μερικής απασχόλησης εργαζόμενοιαποκλείονται από οποιαδήποτε διάταξη: → Δεν
Προβλέψεις για συμβασιούχους: → Δεν
Οι μαθητευόμενοι εξαιρούνται από οποιαδήποτε διάταξη: → Δεν
Η μικροεργασία και η φοιτητική εργασία εξαιρούνται από οποιαδήποτε διάταξη → Δεν

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Ετήσια άδεια μετ 'αποδοχών: → 25.0 ημέρες
Ετήσια άδεια μετ 'αποδοχών: →  εβδομάδες
Ημέρες ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών: →  ημέρες
Διατάξεις σχετικά με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας: → Δεν

ΜΙΣΘΟΊ

Οι μισθοί καθορίζονται μέσω μισθολογικών κλίμακων: → No
Προσαρμογή για την αύξηση του κόστους διαβίωσης: → 

Αύξηση των μισθών:

Αύξηση των μισθών: → 5.0 %
Η αύξηση των μισθών ξεκινά: → 2016-01

Μόνο μία φορά επιπλέον πληρωμή:

Μόνο μια επιπλέον πληρωμή που σχετίζεται με την απόδοση της επιχείρησής σας: → Δεν
Μόνο μία φορά επιπλέον πληρωμή πραγματοποιείται: → 2016-01

Επιπλέον πληρωμή για απογευματινή ή νυχτερινή εργασία

Επιπλέον πληρωμή για απογευματινή ή νυχτερινή εργασία → 150 % του βασικού μισθού
Επιπλέον πληρωμή μόνο για τη νυχτερινή εργασία: → Ναι

Επιπλέον πληρωμή για υπερωριακή εργασία:

Κουπόνια φαγητού

Παροχή επιδόματος φαγητού: → Δεν
Δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών: → Δεν
Loading...