New3

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σήμερα, Τρίτη, 18/11/2014, στη ΒΙΒΕΧΡΩΜ-Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.

που εδρεύει στη Μάνδρα Αττικής μεταξύ των συμβαλλομένων :

α) της Διοίκησης της Εταιρίας δια των νομίμων εκπροσώπων της κ.κ. Ιωακείμ Πρoβατά, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μαρίας-Ελένης Μαρίνου, Δ/ντριας Ανθρώπινου Δυναμικού και

β) της Διοίκησης του Σωματείου εργαζομένων της Εταιρίας δια των νομίμων

εκπροσώπων της, Βασιλεου Σεβαστού, Προέδρου του Συμβουλίου του Σωματείου και Μαρίας Κώνστα, Γενικής Γραμματέως,

συμφωνούνται συνολικά τα παρακάτω με αναδρομική ισχύ από 1/1/2014 έως 31/12/2014:

1.

Αύξηση 1% σε μισθούς/ημερομίσθια λόγω 3-ετίας (δε δίδεται αύξηση σε μισθούς άνω των €1.800,00).

2.

Για τους εργαζόμενους που αποχωρούν εντός της επόμενης 5-ετίας με συνταξιοδότηση, αύξηση μισθού κατά 2%, 1%, 1%, 1%, 1%, για κάθε χρόνο αντίστοιχα, αρχής γενομένης για τους συνταξιοδοτούμενους εντός του 2004. Εξαιρούνται του μέτρου της ρύθμισης οι εργαζόμενοι που υπερβαίνουν μισθολογικά την έως 31/12/12 ανωτάτη κλάση του ΙΚΑ για παλαιούς ασφαλισμένους.

3.

Η αποζημίωση συνταξιοδότησης εργατών υπολογίζεται στο 100% της αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης.

4.

Η αποζημίωση συνταξιοδότησης υπαλλήλων υπολογίζεται στο 50% της αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης.

5.

Δίδεται γαμήλιο δώρο €150,00.

6.

Δίδεται επίδομα γέννησης παιδιού €300,00.

7.

Χορηγείται επίδομα ημερήσιας τροφής €1,50 (σε είδος), εκτός ημερών αργίας, πάσης φύσεως απουσίας και κανονικής αδείας. Το επίδομα αυτό ειδικά για τους μήνες Απρίλιο και Δεκέμβριο προσαυξάνεται κατά €150,00 μηνιαίως.

8.

Η Διανομή Κερδών εξακολουθεί να δίδεται με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις απόδοσης.

9.

Το επίδομα εκφόρτωσης στους οδηγούς διαμορφώνεται στα 6€ ή 6,5€, αναλόγως του τονάζ του φορτηγού και στο 1€ ή 1,5€ για τους φορτοεκφορτωτές. Για δεύτερο δρομολόγιο εντός της ίδιας ημέρας θα δίδεται επίδομα εκφόρτωσης 10€ για τους οδηγούς και 5€ για τους φορτοεκφορτωτές.

10.

Το Νοέμβριο, δίδεται έκτακτο επίδομα υπερωριών για την περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου κάθε έτους που ισούται με €1 για κάθε ώρα υπερωρίας που έχει πραγματοποιηθεί (πέραν των 10 ωρών υπερωρίας).

12.

Δίδεται επίδομα χρήσης Η/Υ 15% επί των βασικών μισθών Σ.Σ.Ε. για τους υπαλλήλους- χειριστές Η/Υ.

13.

Η ρύθμιση της Εταιρίας για 5 εβδομάδες αδείας με 9 έτη προϋπηρεσίας στην Εταιρία εξακολουθεί να ισχύει.

14.

Χορηγείται σε ετήσια βάση υπόδηση, θερινός και χειμερινός ρουχισμός στο προσωπικό που δικαιούται.

15.

Έκπτωση 40% για αγορά χρωμάτων.

16.

Προγραμματισμός ετήσιας κανονικής αδείας του προσωπικού, με καλοκαιρινή κανονική άδεια μέχρι 3 εβδομάδων, μετά από αίτηση του Σωματείου εργαζομένων και συμφωνία με την Εταιρεία, εφ' όσον οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν.

17.

Παρέχεται πρόσθετη Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και Ασφάλιση Ζωής από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία με πλήρεις ιατρικές εξετάσεις (δωρεάν check-up).

18.

Μεταφορά προσωπικού με πούλμαν.

19.

Επίδομα γάμου 10%, υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό Σ.Σ.Ε. και προστιθέμενο στα καταβαλλόμενα.

20.

Επίδομα τέκνων 5% για κάθε παιδί, υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό Σ.Σ.Ε. και προστιθέμενο στα καταβαλλόμενα, ανεξάρτητα εάν το προβλέπει ή όχι η Σ.Σ.Ε. του εργαζόμενου.

21.

Έκτακτο επίδομα 90€ κάθε Σεπτέμβριο για τα τμήματα Παραγωγής.

22.

Επίδομα 20€ για κάθε παιδί έως 18 ετών, με δωροεπιταγή για την αγορά σχολικών ειδών των παιδιών των εργαζομένων.

23.

Διατηρείται διαφορά 1 Εuro στο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο των αμειβομένων με ημερ/σθιο εργαζομένων, σε σχέση με το ημερ/σθιο της Σ.Σ.Ε. στην οποία ανήκουν. Επίσης, διατηρείται διαφορά 25 Εuro μεταξύ του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού σε σχέση με το μισθό βάσει ΣΣΕ για τους αμειβόμενους με μισθό εργαζόμενους, με εξαίρεση τους μισθούς που υπερβαίνουν την ανωτάτη κλάση του ΙΚΑ, έως 31/12/2012.

24.

Διατηρούνται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας όπως ίσχυαν εντός του 2010. Οι θέσεις εργασίας αναπληρώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας.

25.

Το Σωματείο εργαζομένων δεσμεύεται για την προσήλωσή του στην εφαρμογή και την εμπέδωση όλων των πολιτικών Υγείας και Ασφάλειας της Εταιρείας και ειδικότερα των 8 Κανόνων που Σώζουν Ζωές και δηλώνει την μηδενική του ανοχή σε οποιαδήποτε τυχόν μη συμμόρφωση σε αυτούς.

26.

Οι συνδρομές των εργαζομένων προς το Σωματείο, κρατούνται από τη μισθοδοσία του προσωπικού κατά τους μήνες Ιούλιο και Δεκέμβριο κάθε έτους.

Για την Εταιρία

Μ. Μαρίνου

Δ/ντρια Ανθρ.Δυναμικού

I. Προβατάς

Διευθύνων Σύμβουλος

Για το Σωματείο

Β. Σεβαστός

Γραμματέας Σωματείου

Μ. Κώνστα

Σωματείου

*Το πρόγραμμα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης καλύπτει και τα προστατευόμενα μέλη των εργαζομένων προς διευκόλυνση άσκησης των εργασιακών τους καθηκόντων.

VIVECHROM DR ST. D. PATERAS S.A. - 2014

Ημερομηνία έναρξης: → 2014-01-01
Ημερομηνία λήξης: → 2014-12-31
Όνομα βιομηχανίας: → Χονδρική, Βιομηχανία
Δημόσιος/ ιδιωτικός τομέας: → Στον ιδιωτικό τομέα
Που συνάπτονται από:
Επωνυμία εταιρείας: → VIVECHROM DR ST. D. PATERAS S.A.
Ονόματα συνδικάτων: → VIVECHROM DR ST. D. PATERAS S.A. Workers Union

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Eργασιακή ασφάλεια μετά την άδεια μητρότητας: → 
Απαγόρευση των διακρίσεων που συνδέονται με τη μητρότητα: → 
Απαγορεύεται να υποχρεώνουν έγκυες ή εργαζόμενες που θηλάζουν να εκτελούν επικίνδυνες ή ανθυγιεινές εργασίες: → 
Αξιολόγηση των κινδύνων στο χώρο εργασίας για την ασφάλεια και την υγεία των εγκύων ή των γυναικών που θηλάζουν → 
Διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων σε επικίνδυνες ή ανθυγιεινές εργασίες για έγκυες ή εργαζόμενες που θηλάζουν: → 
Άδεια μετ'αποδοχών για τη διενέργεια προγεννητικών ιατρικών εξετάσεων: → 
Απαγόρευση του ελέγχου/τέστ εγκυμοσύνης πριν από την τακτοποίηση των μη μόνιμων εργαζομένων: → 
Απαγόρευση του ελέγχου/τέστ εγκυμοσύνης πριν από την προαγωγή: → 
Εγκαταστάσεις για τις θηλάζουσες μητέρες: → Δεν
Εργοδότης που παρέχει υπηρεσίες φροντίδας παιδιού: → Δεν
Εργοδότης που επιδοτεί υπηρεσίες φροντίδας παιδιού: → Δεν
Πληρωμή διδάκτρων / παροχή επιδότησης για την εκπαίδευση των παιδιών: → Ναι

ΜΙΣΘΟΊ

Οι μισθοί καθορίζονται μέσω μισθολογικών κλίμακων: → No
Προσαρμογή για την αύξηση του κόστους διαβίωσης: → 

Αύξηση των μισθών:

Αύξηση των μισθών: → 1.0 %

Μόνο μία φορά επιπλέον πληρωμή:

Μόνο μία φορά επιπλέον πληρωμή: → EUR 90.0 %
Μόνο μια επιπλέον πληρωμή που σχετίζεται με την απόδοση της επιχείρησής σας: → Δεν
Μόνο μία φορά επιπλέον πληρωμή πραγματοποιείται: → 2014-09

Επιπλέον πληρωμή για υπερωριακή εργασία:

Κουπόνια φαγητού

Παροχή επιδόματος φαγητού: → Ναι
→ 1.5 ανά γεύμα
Δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών: → Δεν
Loading...