Βέλτιστες ρήτρες Συλλογικών Συμβάσεων για παροχή βοήθειας σε ευάλωτους εργαζομένους σε ολόκληρη την ΕΕ - 21-11-2016

Στις ευμετάβλητες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας όπου η ευελιξία βρίσκεται σε μεγάλη ζήτηση, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους πιο ευάλωτους εργαζομένους σε επισφαλείς εργασίες. Αυτή ήταν η κύρια σύσταση της συνεδρίασης εμπειρογνωμόνων του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, μετά την ολοκλήρωση ενός διετούς προγράμματος εστιάζει στη μισθολογική διαφορά μεταξύ των φύλων στην ΕΕ και τα καινοτόμα μέσα για να μειωθούν αυτές οι διαφορές.

Οι ευάλωτοι εργαζόμενοι είναι πάνω από το μέσο όρο γυναίκες ή/και ομάδες οι οποίες ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και ομάδες μεταναστών, κατέληξαν οι εμπειρογνώμονες. Οι ομάδες αυτές στερούνται προοπτικές καριέρας, ασφάλεια απασχόλησης και οικονομικά προσιτή μέριμνα παιδιών. Πολλοί βρίσκουν προσωρινή εργασία μόνο μέσω εταιρειών απασχόλησης και τους ανατίθεται ανειδίκευτη, χαμηλή εργασία στο λιανικές εμπόριο, ειδικότερα σε υπηρεσίες καθαριότητας και φροντίδας. Οι μισθοί τους είναι κατώτεροι. Εξουθενωτικές ώρες εργασίας τους αφήνουν λίγο χρόνο για να επανακτήσουν δυνάμες, πόσο μάλλον για σπουδές μετά από τη δουλειά. Επιπλέον αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές μισθολογικές διαφορές οι οποίες συμβάλλουν στη διαιώνιση της άσχημης αυτής κατάστασης. Η μισθολογική διαφορά δεν σταματάει στο διαχωρισμό άνδρα/γυναίκας, βρίσκουν οι εμπειρογνώμονες, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με τη χωρίς δικαιώματα εργασία σε όλη την εργασιακή τους ζωή.

Διαφορές μεταξύ των δύο φύλων εμφανίζονται επίσης και στις δευτερογενείς συνθήκες εργασίας

Μέρος της έρευνας την οποία έκανε η ομάδα του προγράμματος ήταν η διεξαγωγή μιας άνευ προηγουμένου ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας στις δευτερογενείς εργασιακές συνθήκες. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω της μόνιμης ηλεκτρονικής έρευνας του Ιδρύματος WageIndicator δια μέσω των εθνικών ιστοσελίδων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες μέλη της Ε.Ε. Η συλλογή των δεδομένων επέτρεψε μία σε βάθος ανάλυση θεμάτων όπως οι εταιρικές παροχές, επιδόματα, απολαβές, αποζημίωση, διευκόλυνση συμμετοχής σε μέριμνα παιδιών και σε συνταξιοδοτικά καθεστώτα και άλλες παρόμοιες παροχές. Η ανάλυση εστιάζει στις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα δηλαδή, κατά πόσο οι εθνικές μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων αντικατοπτρίζονται στις δευτερογενείς εργασιακές συνθήκες; Η γενική έκβαση ήταν ότι οι δευτερεύουσες συνθήκες αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων που βρέθηκαν σε κάθε αγορά εργασίας. Στον κανόνα αυτό υπάρχουν ωστόσο μερικές εξαιρέσεις, συγκεκριμένα δηλαδή η Σλοβενία και η Πολωνία, όπου οι γυναίκες θεώρησαν σωστό να συνταχθούν με τους άνδρες συναδέλφους τους τις τελευταίες δεκαετίες όσον αφορά αυτές τις συμπληρωματικές πηγές εισοδήματος, τόσο με χρήματα ή με άλλα μέσα.

Βέλτιστες πρακτικές εταιρειών από διαφορετικές χώρες

Ένα από τα διορθωτικά μέτρα που βρήκαν οι εμπειρογνώμονες ήταν ότι οι διαπραγματευτές των συνδικαλιστικών σωματείων σε όλη την Ευρώπη θα μπορούσαν να ανταλλάξουν ρήτρες από τις Συλλογικές Συμβάσεις τις οποίες συνάπτουν με τους εργαζόμενους. Μία τέτοια διασταύρωση βέλτιστων πρακτικών θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της εργασίας τους υπέρ των πλέον ευάλωτων ομάδων ειδικότερα. Μια τέτοια εξαιρετική βέλτιστη πρακτική θα μπορούσε να είναι η ύπαρξη μίας ρήτρας σε κάθε Συλλογική Σύμβαση με την οποία θα παρακολουθείται η εφαρμογή ειδικών μέτρων σε συμβόλαια, πληρωμές, προαγωγή, πληροφοριών, πιστοποίησης εργασίας και συνυπευθυνότητα στην μέριμνα των παιδιών. Ένα σχέδιο παρακολούθησης για την εφαρμογή τέτοιων πρακτικών, επιβλεπόμενο από κοινού από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας έχει αποδειχθεί ήδη μία από τις βέλτιστες πρακτικές σε κάποιους τομείς. Η τελική έκθεση του πραγράμματος για τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων συμπεριλαμβάνει μία λίστα από περισσότερες βέλτιστες πρακτικές από τα μέλη κράτη της ΕΕ.

Βάση δεδομένων για τη διευκόλυνση της κοινής χρήσης βέλτιστων πρακτικών

Το WageIndicator, το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα 'Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων', τα κυριότερα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται εδώ, ξεκίνησε και επιμελήθηκε στα τελευταία χρόνια μία βάση δεδομένων Συλλογικών Συμβάσεων. Πρόσφατα περιέχει σημειώσεις, δηλαδή εύκολα προσβάσιμες ρήτρες από περίπου 700 Συλλογικές Συμβάσεις και ένα ευρύ φάσμα τομέων και χωρών. Η βάση δεδομένων είναι ελεύθερα προσβάσιμη δια μέσου των εθνικών ιστοσελίδων και για το λόγο αυτό εύκολα μπορεί εύκολα να παρέχει συμβουλές στους διαπραγματευτές τόσο από οργανισμούς εργαζομένων όσο και εργοδοτών. Σε αυτήν μπορούν να βρεθούν οι ρήτρες και οι βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα παραπάνω. Η πολιτική του WageIndicator είναι να συνεχίσει τη διεύρυνση, εμπλουτίζοντας και δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτήν την βάση δεδομένων Συλλογικών Συμβάσεων για την ελεύθερη χρήση όλων όσων ενδεχομένως τους αφορά. Το WageIndicator καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλλουν στη βάση δεδομένων με τις συμβάσεις τις οποίες συνάπτουν.

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων αποτελείται από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, το Wageindicator, την Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Ολλανδίας (FNV), την CCOO Servicos Ισπανίας, την MSZOZ Ουγγαρίας.

Σύνδεσμος για παράδειγμα Βέλτιστων πρακτικών σε Συλλογικές Συμβάσεις, με επίκεντρο τις γυναίκες, τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων και τα προγράμματα περίθαλψης.

Τι είναι το πρότζεκτ WITA-Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων;

Με τα Καινοτόμα Εργαλεία κατά της Μισθολογικής Διαφοράς μεταξύ των Δύο Φύλων – WITA GPG (Ιανουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2016) προσπαθούμε να συμβάλουμε σημαντικά στη μείωση της μεγάλης και συνεχιζόμενης μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το πρόγραμμα Επιχορήγης Δράσης PROGRESS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 4000004929. Μία από τις δραστηριότητές μας είναι να συγκρίνουμε τους μισθούς αντρών και γυναικών σε επίπεδο επαγγελματικών ομάδων και να δώσουμε τα αποτελέσματα για δημοσίευση στις εθνικές ιστοσελίδες WageIndicator όλων των 28 μελών της Ε.Ε. και της Τουρκίας, καθώς επίσης και τη διάδοσή τους μέσω δελτίων τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρότζεκτ WITA

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μισθολογική Διαφορά Μεταξύ των Δύο Φύλων στην Ελλάδα στο Mywage.org/Greece

loading...
 
 
 
Loading...